PRAVILNIK ŠPORTNIK LETA

1.

Na podlagi 43. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 28. člena Odloka o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska je svet zavoda Osnovne šole Drska dne 12. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK O PRIDOBITVI NAZIVA ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek pridobitve naziva športnik in športnica šole.

2. člen

Naziv športnik in športnica šole lahko pridobita učenec in učenka šole, ki tekmujeta za šolo kot posameznik oziroma posameznica v posamičnih športih ali kot član oziroma članica ekipe v ekipnih športih na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih, ki so organizirana za učence in učenke od 5. do 9. razreda osnovne šole.

3. člen

Naziv športnik in športnica šole pridobita učenec in učenka šole, ki v šolskem letu zbereta največje število točk za uspehe in udeležbo na tekmovanjih, navedenih v 2. členu tega pravilnika.

II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE

4. člen

Točkovanje za pridobitev naziva športnik in športnica šole poteka za vsako posamezno šolsko leto.

5. člen

Uspehi in udeležba na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih v šolskem letu se ovrednotijo s točkami, kot je določeno v tabeli:

mesto občinsko področno državno četrtfinale državno polfinale državno
1. 50 100 125 150 200
2. 42 84 109 134 168
3. 38 76 101 126 152
4. 34 68 93 118 136
5. 32 64 89 110 128
6. 30 60 85 102 120
7. 28 56 81 98 112
8. 26 52 77 90 104
9. 24 48 68 88 96
10. 22 44 63 74 88
11. 20 40 58 68 80
12. 18 36 53 62 72
13. 16 32 48 56 64
14. 14 28 43 50 56
15. 12 24 38 44 48
16. 10 20 32 38 40
17. 9 18 28 32 36
18. 8 16 23 27 32
19. 7 14 18 21 28
20. 5 10 14 17 20
udeležba 10 20 30 40 50

V ekipnih tekmovanjih dobijo vsi člani in članice ekipe šole enako število točk.

Na posamičnih tekmovanjih dobita učenec in učenka šole točke za doseženo mesto na tekmovanju.

Za dosežen rezultat na nivoju državnega prvenstva (četrtfinale, polfinale in finale) se točke dobijo samo za končni dosežek.

III. POSTOPEK TOČKOVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA IN ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE IN RAZGLASITEV ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE ŠOLE

6. člen

Postopek in točkovanje za pridobitev naziva športnika in športnice šole vodi strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje, ki skrbi za izvajanje točkovanja tega pravilnika.

Točkovanje se izvede po prejemu uradnih rezultatov vsakega tekmovanja, ki se upošteva pri točkovanju za pridobitev naziva športnika in športnice šole.

7. člen

Trenutni vrstni red točkovanja se objavi na oglasni deski šole najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

8. člen

Pravico do vpogleda v izvedbo točkovanja je možna po vsaki novi objavi trenutnega vrstnega reda točkovanja.

9. člen

Končne rezultate točkovanja za pridobitev naziva športnik in športnica šole na predlog strokovnega aktiva učiteljev športne vzgoje potrdi učiteljski zbor.

10. člen

Naziv športnik in športnica šole se razglasi na zadnjem zboru učencev šole v šolskem letu, za katerega se naziv podeljuje.

IV. NADZOR

11. člen

Zoper postopek in točkovanje za pridobitev naziva športnika in športnice šole je možna pritožba v primeru kršitev določb tega pravilnika.

Pritožba se lahko vloži v roku v osmih dni po vsakokratni objavi trenutnih rezultatov točkovanja in v osmih dneh po razglasitvi športnika in športnice šole.

12. člen

O pritožbi odloči ravnatelj šole. Odločitev ravnatelja šole je dokončna.

13. člen

Ravnatelj šole izvaja tudi nadzor nad točkovanjem, ki ga izvaja strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje.

V.  KONČNE DOLOČBE

14. člen

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik športnika leta, ki ga je sprejel strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje in je bil objavljen v Načrtu aktiva športne vzgoje za šolsko leto 2013/14.

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme svet zavoda.

15. člen

Pravilnik se objavi na spletni strani šole.

Accessibility