PROTOKOL ZA IZVAJANJE OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

PROTOKOL ZA IZVAJANJE OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA  V ČASU IZVAJANJA MODELA B- OŠ: veljavno 1. 9. 2020

Veljajo Ukrepi, objavljeni v publikaciji MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ (str. 29).

 

1. Zbirne točke za učence

Učenci istega razreda/oddelka se lahko zbirajo na zbirnih točkah pred vhodom v šolo, ki so vidno označene.

2. Vstop v šolo

V  šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vse tri  vhode/izhode. Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del. Vstop v šolo je mogoč od 6:00 – 7:30, nato se vrata šole zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8:00, ko  po skupinah razporejeni učenci vstopijo v šolo. Nadalje je šola zaklenjena.

Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi zgornji vhod  šole.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem, zaposlenim.

*Starši vrtčevskih otrok vstopajo skupaj z otroki skozi glavni vhod, po stopnišču do vrtca.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na mizah ob vhodu.

Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo, in sicer se razkužujejo ob vstopu v matično učilnico – pred pričetkom pouka.

Zaposleni vstopajo v  šolo in iz nje izstopajo izključno skozi spodnji vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.

3. Gibanje po šoli

Učenci se po šoli gibajo v  skladu s predpisi NIJZ z 1,5 oz. 2. m  medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.

Učenci praviloma ne prehajajo iz ene v drugo učilnico, razen ko to zahteva  urnik (eksperimentalni pouk, izbirni predmeti, pouk na prostem,…)

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

 

4. Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico,  pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.

Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

5. Preventivni ukrepi v učilnicah

 V učilnicah so:

  • Umivalniki s tekočo vodo
  • Podajalniki papirnatih brisač
  • Koši za smeti
  • Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.

Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.

Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk zlasti športa in prve triade poteka na prostem, v neposredni okolici šole. Učitelj mora izbrati uro, ko moč sonca ni največja.

 

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

  • Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
  • Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.
  • Sredstvo za zaščito pred soncem (velja predvsem v prvi triadi).

6. Odmori in šolska prehrana

 Med odmori učenci praviloma ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj  v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati  medsebojno razdaljo. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Malica je pripravljena enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.

Hrano pri malici in kosilu razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje.

Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj.

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo odnese  kuhinjsko osebje.

7. Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih in v prostorih z garderobnimi omaricami ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri  med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

 

8. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje.

V času trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilke razkužujejo najmanj 2x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

 

9. Drugi ukrepi

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi.

Hišnik  očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

 

10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

 Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Pred prihodom v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5. Za to so odgovorni dežurni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprosti.

Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize in pladnje pa razkužiti.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli.

Z razporedom seznani učence.

11. Zaposleni in maske

Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5; Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo socialno distanco.

Maske uporabljajo v skupnih prostorih in v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 m).

  1. Izvajanje izven matičnih učilnic

Vodi se natančna evidenca udeležbe učencev pri pouku izven matične učilnice (obvezni izbirnih predmeti, neobvezni izbirni predmeti ter evidenca udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah, drugih oblikah dela (dopolnilni , dodatni pouk, ISP, DSP,…). Natančno evidenco učencev vodimo tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa.

 

  1. Šola v naravi

                                          

Šola v naravi se bo izvajala, v skladu s pripravami s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.

  1. Sprejem, uporaba, veljavnost

 

V času uporabe tega protokola se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Nevenka Kulovec,  ravnateljica

Novo mesto, 28. 8. 2020

Accessibility