Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda OŠ Drska – osnutek

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OSNOVA ŠOLA DRSKA

I.            DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

A) DOLŽNOSTI

Učenec:

–    redno in točno obiskuje pouk,

–    izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (aktivno sodeluje pri pouku in pri drugih oblikah dela, se uči sproti, zapisuje snov, vestno in dosledno opravlja domače naloge, vestno prinaša šolske potrebščine, izdela seminarsko nalogo, poročilo, referat po navodilih in to v določenem roku, sodeluje pri preverjanju znanja, skrbno ravna z materialom in opravlja dela reditelja),

–          glede na svoje zmožnosti in sposobnosti sodeluje v projektih, tekmovanjih, dnevih dejavnosti ter srečanjih na šolskem, področnem, državnem in mednarodnem nivoju,

–           vključuje se v delo oddelčne skupnosti in skupnosti šole,

–           sodeluje pri izven šolskih aktivnostih,

–          sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,

–          spoštuje pravice drugih učencev in delavcev ter obiskovalcev šole,  ima spoštljiv odnos do drugačnosti, različnih etičnih pripadnosti, veroizpovedi, ras in spolov,

–           ne ovira  in ne moti drugih pri delu (učencev, učiteljev, zaposlenih…),

–          v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole,

–           odgovorno ravna s premoženjem šole  ter le-te namerno ne poškoduje,

–          odgovorno ravna z naravnim okoljem in z naravnimi viri,

–          sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,

–          upošteva hišni red in pravila šolskega reda.

 

B) ODGOVORNOSTI

Učenec:

–          je odgovoren za to, kakšno vedenje izbere in  prevzema odgovornost za posledice lastnega vedenja,

–          izraža pripadnost razredu in šoli,

–           pripadnost  izkazuje pri pouku ter pri drugih oblikah dela: na tekmovanjih, prireditvah, izletih z aktivnim delom in s spoštljivim odnosom do sošolcev in drugih v razredu in v šoli,

–           odgovorno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.

II.          PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 

a) Medsebojni odnosi:

Učenec:

–  s svojim vedenjem ne ogroža sebe in  drugih (npr. fizično obračunavanje, zmerjanje, zasmehovanje, poniževanje, izsiljevanje, nadlegovanje,…),

–          konflikt rešuje  mirno, strpno in tolerantno; ne uporablja vulgarnih in nasilnih izrazov,

–          se vede omikano (bonton): zna pozdraviti; se zna  zahvaliti, je  prijazen, vljuden, spoštljiv,…

–          pomaga šibkejšim, mlajšim, starejšim in drugim pomoči potrebnim.

 

b) Prihod v šolo:

–          Učenec v šolo prihaja pravočasno in se pripravi na pouk,

–          učenec, ki je vključen v jutranje varstvo, prihaja v šolo  glede na prijavo,

–          učenec, ki zamudi pouk več kot 15 minut, ne moti pouka, temveč mirno počaka na naslednjo uro v jedilnici.

 

c) Odhod iz šole in uporaba garderobe:

–          Učenec po zaključku vseh šolskih obveznosti zapusti šolske prostore in odide domov;

–          ne zadržuje se po nepotrebnem na dvorišču šole ali na cestišču;

–          skrbi za urejenost svoje garderobe;

–          v garderobi ne odlaga vrednih predmetov.

 

d) Med poukom in ostalimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela:

–          Učenec k pouku in ostalim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela prihaja pripravljen. V šolo redno prinaša potrebne šolske potrebščine;

–          med poukom in ostalimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela aktivno sodeluje s sošolci,  z učitelji in z ostalimi strokovnimi delavci;

–          vsak učenec ima pravico do nemotenega poteka učnega procesa;

–          ob koncu šolske ure ali drugih aktivnosti/dejavnosti pospravi za seboj in mirno odide iz učilnice ter drugih prostorov šole.

 

e) Odmori:

–          Odmor je čas za mirno sprostitev, pogovor in igranje ter pripravo za naslednjo uro pouka;

–          med odmori učenec ravna v skladu s hišnim redom.

 

f) Proste ure

–          Proste ure  učenec porabi za učenje, pripravo na pouk, obisk knjižnice in razgovore z učitelji;

–          med prostimi urami ravna v skladu s hišnim redom.

 

g) Hodniki in stopnišča

–          Učenec hodi po hodniku  umirjeno in  se kulturno obnaša;

–          šolsko torbo odlaga  na klop ali pod njo  ob steni hodnika.

 

h) V jedilnici:

–          Učenec si kosilo postreže samopostrežno, strpno in mirno;

–          je počasi, ne govori s polnimi usti,  za seboj pospravi;

–          s hrano ravna spoštljivo, ustrezno sortira odpadke;

–          z zaposlenimi v šolski kuhinji se pogovarja spoštljivo in  kulturno.

 

i) Stranišča:

–          Učenec po uporabi stranišča pospravi za seboj in poskrbi za osebno higieno;

–          varčno uporablja vodo in sanitarni papir ter milo, ugaša luči;

–          v stranišču se ne zadržuje po nepotrebnem.

 

j) Sodobna tehnologija:

– Učenec v času pouka in ostalih šolskih dejavnosti ne uporablja mobilnega telefona, MP3 predvajalnika, ipoda,… ;

– v šoli je dovoljeno fotografirati in snemati samo s privolitvijo strokovnega delavca, ravnateljice in pisnega soglasja staršev.

 

k)    Dežurstvo

Glede dežurstva učencev in učiteljev veljajo pravila, ki so opredeljena v hišnem redu.

 

Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.

III.        VZGOJNI UKREPI IN VZGOJNI OPOMINI

Odločitev o vzgojnih ukrepih je pravica strokovne presoje strokovnih delavcev. Pri tem upoštevajo:

 • predvidene pedagoške posledice ukrepanja,
 • zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost ali njegove morebitne posebne potrebe,
 • nagibe oziroma motive za dejanje,
 • okolje, v katerem učenec živi, in okoliščine,
 • škodljivost dejanja,
 • ponavljanje kršitve in
 • načelo sorazmernosti.

A) UKREPI IN POSTOPKI RAVNANJA

Šola daje prednost alternativnim vzgojnim ukrepom:

–          ustno opozorilo učenca

Učitelj ustno opozorili motečega učenca. Če ta nadaljuje in stopnjuje motenje pouka, ga učitelj zapiše in kasneje o dogodku obvesti razrednika.

–          pisno obvestilo staršem

–          premestitev učenca

Učitelj učenca, ki moti pouk do mere, ko onemogoča zbrano delo ostalim učencem,  premesti učenca v drug šolski prostor do konca šolske ure. Učenec  pod nadzorstvom drugega učitelja opravi šolske zadolžitve. Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem in zabeleži dogodek in pogovor.

–          dogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja

V primeru škodljivih posledic ravnanja učenca se z učencem pogovori razrednik ali drug strokovni delavec in mu ob sodelovanju s starši pomaga najti rešitev, kako poravnati nastalo škodo.

odvzem statusa perspektivnega, vrhunskega športnika, perspektivnega, vrhunskega mladega umetnika

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora o podeljenem statusu perspektivnega, vrhunskega športnika ali perspektivnega, vrhunskega mladega umetnika, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

–     ukinitev fleksibilne izbirnosti dejavnosti

Na predlog učečih učiteljev se pri oblikovanju delovnih skupin pri dnevih dejavnosti učencu, ki je bil že večkrat opozorjen zaradi motečega ravnanja pri rednem pouku, ukine fleksibilna izbirnost dejavnosti in se ga  razporedi v določeno skupino.

–            ukinitev nekaterih ugodnosti obiskovanja razširjenega programa (ekskurzija, šola v naravi)

Na predlog učečih učiteljev se pri načrtovanju drugih oblik razširjenega programa ( ekskurzija, šola v naravi) učencu, ki je bil že večkrat opozorjen zaradi motečega in nevarnega ravnanja pri rednem pouku, ne omogoči vključitev v te oblike dejavnosti. Za čas izvajanja teh dejavnosti se mu v šoli zagotovi ustrezno nadomestilo obiskovanja pouka.

–          povečan nadzor (dodaten spremljevalec pri dnevih dejavnosti in drugih aktivnostih)

V skladu z možnostjo šola v primeru potrebe po povečanem nadzoru zagotovi dodatnega spremljevalca in s tem omogoči udeležbo na dejavnosti tudi učencu, ki s svojim ravnanjem večkrat nakazuje moteče oblike vedenja.

–          uporaba mediacije in restitucije, trening socialnih veščin

Strokovni delavci so usposobljeni za omenjene oblike reševanja konfliktov in jih uporabljajo kot alternativne oblike vzgojnega ukrepanja. Praksa potrjuje učinkovitost omenjenih oblik ukrepanja.

Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe, posrednika oziroma mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora in poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni.

 

Restitucija je metoda poravnave povzročene škode, pri kateri je poravnava smiselno povezana s povzročeno etično, psihološko, socialno ali materialno škodo. Kot uporabo restitucije se lahko uporabi družbeno koristno delo. Restitucija se izvede po predhodnem strinjanju staršev. Dodeljeno delo učenec opravlja vedno izven pouka, popoldne ali med počitnicami.

Primeri: pomoč pri zbiralnih akcijah, pomoč pri selitvi inventarja, čiščenje v okolici šole ali v šoli zaradi povzročenega nereda, pomoč pri pripravi prireditvenega prostora in pospravljanje po prireditvah, pomoč v knjižnici in druga občasna dela), podaljšanje nekaterih dolžnosti (npr. učenec opravi neko dodatno delo v oddelku ali se mu podaljša dežuranje pri malici ipd.), javno opravičilo ter povrnitev škode.

V težjih primerih je glede na okoliščine kljub sočasno izvedeni mediaciji ali restituciji učencu lahko izrečen tudi vzgojni opomin.

–          strokovna obravnava v šoli ali izven nje

Šolska svetovalna služba se vključuje v zahtevnejših primerih in v primerih, ko reševanje problema na nivoju strokovni delavec učenec ni bilo učinkovito. V soglasju s starši se strokovno pomoč išče tudi izven šole.

Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti. Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev od 5. do 13. člena  in 50. do 57. člena ZOŠ. Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole, starš ali učenec.

B) VZGOJNI OPOMINI

Vzgojni opomini so opredeljeni v 60. F členu Zakona o osnovni šoli.

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, ko krši dolžnosti in odgovornosti določene z zakonom in drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli svojega namena.

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnostih in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnostih, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.

V primeru hujših kršitev lahko razrednik predlaga učiteljskemu zboru, da šola učencu izreče vzgojni opomin. V tem primeru postopnost ukrepanja ne velja.

Pod hujše kršitve spadajo: ponavljajoče se istovrstne kršitve, neopravičeni izostanki nad posameznih 10 ur ali strnjenih 15 ur, uporaba in posedovanje pirotehničnih sredstev in drugih nevarnih predmetov (orožje, droge, alkohol, cigareti), fizično in verbalno nasilje, popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola, namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev in delavcev šole.

Pri teh kršitvah se lahko obvesti tudi pristojne službe (CSD, policija,..).

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca.

Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin v posameznem  šolskem letu, obvesti o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.

IV.         ORGANIZIRANOST UČENCEV

ODDELČNA SKUPNOST

To je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Znotraj oddelčne skupnosti obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole:

–          učni uspeh

–          učenci organizirajo medsebojno pomoč in pomoč učencev v različnih težavah

–          dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, šolskimi prireditvami, interesnimi dejavnostmi

–          obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja

–          organizirajo različne akcije

–          se učijo načinov in oblik primernega vedenja (bontona)

–          se učijo veščin kulturne komunikacije

–          se načrtno učijo socialnih veščin

–          oblikujejo predloge za pohvale in  priznanja učencem v oddelčni skupnosti

–          opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov.

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli.

Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole. Šolski parlament spodbuja participacijo učencev pri odločanju o zahtevah na šoli. Tu je priložnost za skupno razpravo o pravilih in boljše razumevanje le teh, ki veljajo na  šoli. Prav tako se ukvarjajo s tekočimi zadevami in razpravljajo o temi, ki jo na ravni države vsako leto določa Nacionalni otroški parlament.

V.           OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

V skladu z Zakonom o osnovni šoli ( Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku učenca od pouka razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost opravičijo starši učenca ustno ali v pisni obliki. Za daljšo odsotnost od pouka je potrebno opravičilo zdravnika. V primeru, da starši ne obvestijo razrednika o vzroku odsotnosti, le-ta pokliče starše osebno.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli ( Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) je učenec iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši opravičijo aktivnosti pri športni vzgoji za tri zaporedne dneve. Za daljšo opravičenost je potrebno opravičilo zdravnika. Opravičilo za športno vzgojo v primeru zdravstvenih težav otroka izda osebni zdravnik za vsako šolsko leto.

Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih trajajočo odsotnost največ pet dni v letu. Če želijo starši izkoristiti za otroka več kot pet dni dopusta, morajo napisati pisno prošnjo, s katero se osebno obrnejo na ravnatelja.

Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, svetovalno službo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec mora pri tej uri prisostvovati in opraviti vse naloge, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so učenci dopoldan prisotni pri pouku. Naslednji dan so opravičeni  nenapovedanega spraševanja. Če se udeležijo organiziranega tekmovanja iz znanja, so na dan tekmovanja oproščeni ustnega preverjanja znanja.

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih obvesti starše. Ob treh posameznih neopravičenih urah ali petih strnjenih obvestimo starše in se pogovorimo skupaj z učencem o njegovih težavah in nadaljnjem delu.

 

Ravnanje ob neopravičenih izostankih (NO) učencev

Število ur Ravnanje
3 posamezne NO ure ali 5 strnjenih NO  ur Pogovor s starši in z učencem.Pisno vabilo staršem.Predstavitev nadaljnjega ravnanja v primeru novih NO.
10 posameznih NO ur ali 15 strnjenih NO  ur I. Vzgojni opomin.Priprava individualiziranega programa za učenca.Pogovor s starši, pisno vabilo.Obvesti se Center za socialno delo.
20 posameznih NO ure ali 30 strnjenih NO  ur II. Vzgojni opominPriprava individualiziranega programa za učenca.Pogovor s starši, pisno vabilo.Obvesti se Center za socialno delo.
60 NO ur Starše se pozove v šolo.Obvesti se Center za socialno delo.Napove se prijava sodniku za prekrške.
100 NO  ur Prijava sodniku za prekrškeObvesti se Center za socialno delo.

VI.         NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Šola prevzema odgovornost in zagotavlja varnost za učence v času pouka in drugih dejavnosti po letnem delovnem načrtu (naravoslovni, tehniški, kulturni, športni dnevi, delovni obiski, ekskurzije in šole v naravi). S tem namenom izvajamo naslednje aktivnosti:

–          zagotavljamo varnost v šolskem prostoru v skladu z veljavnimi normativi in standardi,

–          varujemo in nadziramo vstopanje v šolo,

–          varstvo vozačev in varstvo med prostimi urami zagotavljamo z urejenim prostorom v knjižnici oz. jedilnici,

–          zagotavljamo jutranje varstvo,

–          prometno varnost zagotavljamo v skladu z letno sprejetim Prometno-varnostnim načrtom,

–          učence prvega razreda spremljajo v šolo in iz nje odrasli; spremljevalci so lahko tudi otroci, stari nad deset let, če to pisno dovolijo starši prvošolca,

–          vse učence petega razreda vključimo v tečaj za vožnjo s kolesi in jim omogočimo opravljati izpit za kolo,

–          V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja (21. 2. 2002) določamo Pravila varnosti in varnostne ukrepe za učence, s katerimi so vsako leto znova seznanjeni učenci pri predmetih: ŠVZ, TEH, KEM, GOS in pred posameznimi dejavnostmi (ekskurzija, šola v naravi,…),

–          spoštujemo pravico do osebne varnosti; ničelna stopnja tolerance do nasilja,

–          izvajamo različne preventivne dejavnosti z namenom, da varujemo učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem in namernim poniževanjem, diskriminacijo ter nagovarjanjem k neetičnim dejanjem.

 

VII. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, predvsem pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za učence vpisane v prvi razred in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. (Zakon o osnovni šoli, Ur. l. RS. št. 81/06, 102/07)

Z Zdravstvenim domom Novo mesto izvajamo aktivnosti za čiste zobe in sistematske preglede, določene preventiven aktivnosti pa z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila.

Ob nezgodi učitelj oskrbi ponesrečenega učenca in obvesti starše; po potrebi pokliče reševalno službo. Izpolni poročilo o nezgodi.

Šola obvešča učence o zdravem načinu življenja. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole (projekti: Zdrav zajtrk, Eko šola, Gibanje…)

VIII.    DODATKI

Za evidentiranje in spremljanje vzgojni aktivnosti bomo vodili naslednje zapise, ki jih bomo vodili v skladu z zakonom o varstvu podatkov:

 1. zapis pozitivnega in negativnega vedenja (strokovni delavec individualno, razrednik, mapa vzgojni ukrepov)
 2. pohvale, priznanja in nagrade učencem za uspešno delo in vzorno vedenje (podrobneje opredeljeno v vzgojnem načrtu med vzgojnimi dejavnostmi)

 

 

Na podlagi analize Vzgojnega načrta za šolsko leto 2011/2012 dodajamo v Pravila šolskega reda dve spremembi: natančneje smo določili ravnanje ob neopravičenih izostankih (glej pod točko V. Opravičevanje odsotnosti) in določili smo pravila ravnanja ob neprimernem obnašanju v jedilnici med obroki. Izpostavljene so bile tri stvari:

 • moteča glasnost v jedilnici
 • odnos učencev do hrane (razmetavanje…)
 • pomanjkljiva ozaveščenost do hrane.

Dejavnosti z ukrepanjem:

1. Razredniki nujno namenijo razrednikovo uro pogovoru o bontonu pri jedi, o hrani, odnosu do hrane, morda lahko skupaj kdaj pojedo obrok v razredu ali v jedilnici, lahko uvedejo sistem razrednega nagrajevanja.

2. Ukrepanje ob neprimernem obnašanju:

 • Pogovor razrednika z učencem in s starši.
 • Opravi koristno delo v jedilnic ali razredni skupnosti.
 • Ob ponovnih kršitvah in neprimernemu odnosu do hrane se lahko učencu ukine obrok za določen čas.

3. Ob vložitvi vloge za regresirano kosilo se staršem pove, da v primeru, da bo učenec večkrat v tednu vrgel v odpadke nedotaknjeno kosilo, se regresirano kosilo dodeli drugemu učencu.

Na podlagi analize Vzgojnega načrta za šolsko leto 2012/13 dodajamo v Pravila šolskega reda naslednje spremembe oz. dopolnila:

–          II/j: (ne)uporaba sodobne tehnologije;

–          III: odločitev o vzgojnih ukrepih je pravica strokovne presoje strokovnih delavcev;

–          III/A: pisno obvestilo staršem kot alternativni vzgojni ukrep; odvzem statusa perspektivnega, vrhunskega športnika, perspektivnega, vrhunskega mladega umetnika; definiranje mediacije in restitucije;

–          III/B: izrek vzgojnega opomina ob težjih kršitvah;

Na podlagi analize Vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/16 dodajamo dopolnila pod naslednje točke Pravil šolskega reda: ( Sprejeto na svetu šole 29. 9. 2015)

–          II. Pravila obnašanja in ravnanja – j. Sodobna tehnologija: ukrepanje ob uporabi sodobne tehnologije v času pouka in ostalih šolskih dejavnosti:

“V primeru enkratnega kršenja te točke Pravil šolskega reda lahko delavec šole, ki je zaznal  kršitev, učencu zaseže napravo IKT in jo preda ravnateljici, kjer jo po koncu pouka dobi nazaj. V primeru odsotnosti ravnateljice, učenec napravo prevzame pri drugi odgovorni osebi (pomočnik ravnateljice, razredničarka, svetovalna delavka). Delavec, ki je zasegel napravo IKT, o tem obvesti tudi razredničarko učenca.”

–          IV. Opravičevanje odsotnosti: za eno neopravičeno uro se štejejo tri manjše zamude.

 

September 2015