PROTOKOL IZVAJANJE – 1. triletje (9. 2.2021)

PROTOKOL ZA IZVAJANJE OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA  V ČASU IZVAJANJA MODELA C- OŠ: vračanje učencev 1. triletja v šolo veljavno 9. 2. 2021

Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Osnova za izdelavo protokola:

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogami;
 • Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, Model C, z dne 13. 1. 2021, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ);
 • Okrožnica Zavoda RS za šolstvo, št. 091-1, vključno s prilogama.

Prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol, hkrati pa prosimo, da starši s protokolom seznanite svoje otroke, za kar bodo sicer v šoli poskrbeli tudi učitelji.

 1. Prihod v šolo

 •  Priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši.
 • Šolski prevoz (kombi, avtobus) bo v sodelovanju z MO Novo mesto organiziran po zahtevanih protokolih (potniki sedijo v cikcak razporeditvi, stalno uporabljajo maske in razkužujejo roke ob vhodu in izhodu v/iz vozila, spremlja jih delavec šole).

 

2.     Vstop v šolo

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in delavci šole.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • Učenci ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo tudi navodila dežurne osebe.
 • Učenci oddelkov 1. in 2. razreda vstopajo v šolo skozi gornje  vhode/izhode, učenci oddelkov 3. razreda pa na glavnem vhodu/izhodu. Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole. Vstop v šolo je mogoč od 6:00 – 7:50, nato se vrata šole zaklenejo in se ponovno odklenejo ob 8:10, ko  po skupinah razporejeni učenci vstopijo v šolo skupaj z razrednikom. Nadalje je šola zaklenjena.
 • Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi zgornji vhod šole.

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.

*Starši vrtčevskih otrok vstopajo skupaj z otroki skozi glavni vhod, po stopnišču do vrtca. Za red skrbi Vrtec Pedenjped/Sapramiška.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami.

Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo na mizah ob vhodu.

Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo, in sicer se razkužujejo ob vstopu v matično učilnico – pred pričetkom pouka.

Zaposleni vstopajo v  šolo in iz nje izstopajo izključno skozi spodnji in glavni  vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske.

 

3.     Matična učilnica

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja v svoji matični učilnici.

(Staršem priporočamo, da skrajšajo bivanje otrok v šoli izven pouka, kolikor se le da.)

 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo tudi ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje mask ni potrebno, obvezno pa je nošenje mask v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije,…
 • Učenci se po šoli gibajo v skladu s predpisi NIJZ z 1,5 oz. 2. m  medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.
 • Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

 

4.     Izvajanje higienskih ukrepov

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in v skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske,…)
 • Odrasli, zaposleni in starši, so dolžni nositi masko ves čas v šolskih prostorih in na zunanjih površinah šole
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih,… in se ne združujejo.
 • Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.
 • Učitelj, ki je zadolžen za posamično matično učilnico,  pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.
 • Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo staršem, da imajo učeni s seboj dodatna oblačila.

 

5.     Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

 • umivalniki s tekočo vodo,
 • podajalniki papirnatih brisač,
 • koši za smeti,
 • razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%).
 • Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.
 • Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.
 • Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.
 • Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

 

6.    Odmori in šolska prehrana

 • Med odmori učenci praviloma ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj  v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati  medsebojno razdaljo.
 • Malica je pripravljena enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.

Hrano pri malici  razdeli učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje.

 • Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.
 • V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj.
 • Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo odnese kuhinjsko osebje.
 • KOSILO: Pripravljajo se enoporcijska kosila, ki jih učencem razreda razdelijo kuharji v matičnih oddelkih od 11. 30 do 12.00. Učenci 2. in 3. razreda kosijo v jedilnici (od 12. 00 do 13.00) znotraj svojega oddelka v skladu z navodili NIJZ.

 

7.    Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih  ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri  med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

Priporočamo, da učenci (zlasti 3. razred), odidejo domov čimprej po pouku.

 

8. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje.

V času trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd , čistilke razkužujejo najmanj 2x dnevno. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

 

 9. Komunikacija

 •  Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

 

10. Drugi ukrepi

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi.

Hišnik  očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega kamna in drugih oblog.

11. Sprejem, uporaba, veljavnost

V času uporabe tega protokola se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v pristojnosti ravnatelja šole.

Nevenka Kulovec,  ravnateljica

Novo mesto, 28. 1. 2021

 

 

Accessibility