SVETOVALNA SLUŽBA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba se s svojim specifičnim strokovnim znanjem vključuje v kompleksno reševanje šolskih problemov in tako prispeva k reševanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev šole. Sodeluje z učenci, učitelji, vzgojitelji, s starši, z vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

OSNOVNA PODROČJA DELA:

1. UČENJE IN POUČEVANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

KAKO NAJ SE UČIM

2. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z “dnevnim režimom” šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.

4. ŠOLANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

Vabilo k vpisu bodočih prvošolcev za 2013/14

5. POKLICNA ORIENTACIJA

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Vpis v srednje šole 2013/14

6. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

Accessibility