Pravila šolskega reda

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli in na podlagi Vzgojnega načrta šole ter po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega zbora in sveta staršev je svet šole na predlog v. d. ravnatelja na seji sveta šole OŠ Drska 22. 2. 2024 sprejel:

 

DOPOLNITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

v Osnovni šoli Drska

 

Pravna podlaga za izdelavo Pravil šolskega reda OŠ Drska sta Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) in Vzgojni načrt šole.

 

 1. člen

(namen pravil)

 

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

 

 1. člen

(opredelitev pojmov)

Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Drska, in ni delavec šole.

Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.

Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.

Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.

Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje in težje.

Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v skladu s temi pravili.

Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev.

 

 1. člen

(dolžnosti in odgovornosti učenca)

Dolžnosti učenca so, da:

 1. redno in točno obiskuje pouk,
 2. izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (aktivno sodeluje pri pouku in pri drugih oblikah dela, se uči sproti, zapisuje snov, vestno in dosledno opravlja domače naloge, vestno prinaša šolske potrebščine, izdela seminarsko nalogo, poročilo, referat po navodilih in to v določenem roku, sodeluje pri preverjanju znanja, skrbno ravna z materialom in opravlja dela reditelja),
 3. glede na svoje zmožnosti in sposobnosti sodeluje v projektih, tekmovanjih, dnevih dejavnosti ter na srečanjih na šolskem, področnem, državnem in mednarodnem nivoju,
 4. vključuje se v delo oddelčne skupnosti in skupnosti šole,
 5. sodeluje pri izvenšolskih aktivnostih,
 6. sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,
 7. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev ter obiskovalcev šole, ima spoštljiv odnos do drugačnosti, različnih etničnih pripadnosti, veroizpovedi, ras in spolov,
 8. ne ovira in ne moti drugih pri delu (učencev, učiteljev, zaposlenih …),
 9. v šoli in na organiziranih šolskih dejavnostih izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev, delavcev šole in ostalih obiskovalcev šole,
 10. odgovorno ravna z lastnino šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 11. odgovorno ravna z naravnim okoljem in z naravnimi viri,
 12. sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
 13. upošteva hišni red in pravila šolskega reda.

 

ODGOVORNOSTI

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in šolskih predpisov, vključno s temi pravili.

 

Kazenska in prekrškovna odgovornost nastopi za mladoletnika z njegovim 14. letom.

Najtežje kršitve so tiste, ki vsebujejo elemente kaznivega dejanja ali prekrška.

V primeru najtežjih kršitev šola primer odstopi pristojni instituciji.

Učenec je odgovoren za to, kakšno vedenje izbere, in prevzema odgovornost za posledice lastnega vedenja.

Izraža pripadnost oddelku in šolski skupnosti.

Pripadnost izkazuje z aktivnim delom in s spoštljivim odnosom pri pouku ter pri drugih organiziranih oblikah šolskega dela.

Odgovorno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti.

 

 1. člen

(načini zagotavljanja varnosti)

 

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.

Učencem zagotavljamo varnost:

 • z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 • z dežurstvom učiteljev. Za dežurstva učiteljev veljajo pravila, ki so opredeljena v Hišnem redu;
 • z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
 • z izvajanjem prometnovarnostnega programa, ki obsega:
  • izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
  • osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
  • obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet,

 

Naloge dežurnih učiteljev

Učitelji dežurajo v šolskih prostorih med odmori, pred poukom, šesto in sedmo šolsko uro. V tem času obhodijo hodnike, garderobe in izhod iz šole ter jedilnico. Tako zagotavljajo red in disciplino ter pomagajo oddelčnim dežurnim učencem (glej: Hišni red).

 

Naloge dežurnih učencev oddelka

Vsak teden so v oddelku dežurni učenci. Lahko sta dva ali več. Njihova naloga je, da:

 • ob pričetku ure javita učiteljem odsotnost učencev,
 • po vsaki učni uri očistita tablo in uredita učilnico,
 • prineseta malico in po njej pospravita,
 • obvestita ravnateljico ali njenega pomočnika, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni k pouku.

 

 1. člen

(pravila obnašanja in ravnanja)

 

Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za vse šolske poti, šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.

 

Medsebojni odnosi

Učenec s svojim vedenjem ne ogroža sebe in drugih (npr. fizično obračunavanje, zmerjanje, zasmehovanje, poniževanje, izsiljevanje, nadlegovanje …).

Konflikt rešuje mirno, strpno in tolerantno; ne uporablja vulgarnih in nasilnih izrazov.

Se vede omikano (upošteva bonton): zna pozdraviti, se zna zahvaliti, se opravičiti, je prijazen, vljuden, spoštljiv.

Pomaga šibkejšim, mlajšim, starejšim in drugim pomoči potrebnim.

 

Prihod v šolo

Učenec v šolo prihaja pravočasno in se pripravi na pouk.

Učenec, ki je vključen v jutranje varstvo, prihaja v šolo glede na prijavo.

Učenec, ki zamudi pouk, mirno vstopi v razred.

 

Odhod iz šole in uporaba garderobe

Učenec po zaključku vseh šolskih obveznosti zapusti šolo in odide domov.

Ne zadržuje se po nepotrebnem na šolskih površinah.

Skrbi za urejenost svoje garderobe.

V garderobi ne odlaga vrednih predmetov oz. zanje prevzame vso odgovornost.

 

Med poukom in ostalimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela

Učenec k pouku in ostalim oblikam vzgojno-izobraževalnega dela prihaja pripravljen. Pri pisnih ocenjevanjih ne prepisuje. V šolo redno prinaša potrebne šolske potrebščine.

Vsak učenec ima pravico do nemotenega poteka učnega procesa.

Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli.

Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela ne moti.

V šoli in med šolskimi dejavnostmi ni dovoljeno žvečiti žvečilnega gumija.

Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.

 

Odmori

Odmor je čas za pripravo za naslednjo uro pouka, mirno sprostitev, odhod na WC, pogovor in igranje.

Med odmori učenec ravna v skladu s hišnim redom.

 

Proste ure

Proste ure učenec porabi za učenje, pripravo na pouk, obisk knjižnice in razgovore z učitelji.

Med prostimi urami ravna v skladu s hišnim redom.

 

Hodniki in stopnišča

Učenec hodi po hodniku umirjeno in se kulturno obnaša.

Šolsko torbo odlaga na klop ali pod njo ob steni hodnika/v učilnicah.

 

V jedilnici

Učenec si kosilo postreže samopostrežno, strpno in mirno.

Upošteva bonton prehranjevanja.

S hrano ravna spoštljivo, ustrezno sortira odpadke.

Z zaposlenimi v šolski kuhinji se pogovarja spoštljivo in kulturno.

 

Stranišča

Učenec po uporabi stranišča pospravi za seboj in poskrbi za osebno higieno.

Varčno uporablja vodo, brisačke in toaletni papir ter milo, ugaša luči.

V stranišču se ne zadržuje po nepotrebnem.

 

Sodobna tehnologija

V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav (npr. pametnih ur) prepovedana, razen če je potrebna za zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca ali jo učitelj dovoli kot učni pripomoček.

V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.

Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole ter prepošiljanje tega materiala brez njihovega privoljenja ali vedenja je prepovedano.

 

Oblačila in obutev

Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobi v garderobnih omaricah ali na obešalnih stenah.

Učenci skrbijo za urejenost garderobe.

Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate. Pri praktičnem in eksperimentalnem delu učenci uporabljajo zaščitno opremo po navodilu učiteljev.

Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

 

Čakanje na pouk

Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. Učenci predmetne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje pred učilnicami.

 

Gibanje po šoli

Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Vozači počakajo na pouk v jedilnici ali v jutranjem varstvu.

Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in zadrževanja v šolski knjižnici.

Prvošolce starši pospremijo do vhodnih vrat. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred šolo.

Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici (razredna stopnja) oziroma na hodniku pred učilnico (predmetna stopnja) ali v knjižnici. V času rekreativnega odmora (po 3. šolski uri) odidejo v spremstvu učečih učiteljev na rekreativne površine.

Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. Za potrebe pouka gredo med odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebščine.

Na malico pospremijo učence iz učilnic učeči učitelji. V jedilnico vstopajo učenci v času malice in kosila in v času prostih ur.

V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah.

V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom učitelja ali strokovnih delavcev oz. z dovoljenjem učitelja.

 

Prehrana

Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici (razredna stopnja, oddelek podaljšanega bivanja). Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici pobrišeta dežurna učenca.

Torbe pustijo učenci zložene v garderobi, v učilnici ali pred učilnicami, kjer je potekal pouk.

 

Skrb za lastnino in urejenost šole

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.

V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino.

Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.

 

Skrb za čistočo

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem ter vodo in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem.

 

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je sodna prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

 

 

 1. člen

(pravila vedenja med videokonferencami)

 

Ta pravila natančneje določajo kulturo vedenja pri izvajanju pouka na daljavo, način zagotavljanja varnosti osebnih podatkov udeležencev šole na daljavo in navodila za varno uporabo orodij za pouk na daljavo.

Pravila vedenja veljajo za vse udeležence pouka na daljavo.

Splošno

Prisotnost na vseh videokonferencah je obvezna (razen, če je učenec opravičeno odsoten).

Učenec:

 1. vsak dan redno spremlja razpored videokonferenc,
 2. je med videokonferenco stalno prisoten, razen izjemoma z dovoljenjem učečega učitelja,
 3. si pred začetkom videokonference pripravi vse šolske potrebščine (pisala, zvezke, učbenike, ostala gradiva) in jih ima na dosegu roke,
 4. se pred začetkom pouka seznani z navodili in gradivi v spletni učilnici,
 5. skuša med videokonferenco zagotoviti, da v prostoru ni drugih zvokov in da je prostor primerno osvetljen,
 6. se na videokonferenco pravočasno vključi (nekaj minut pred začetkom),
 7. uporablja le napravo, preko katere sodeluje na videokonferenci,
 8. vključi kamero po navodilu učitelja,
 9. se pozanima o predelani učni snovi in nadomesti zamujeno, če je na videokonferenci odsoten,
 10. ne sme ustvarjati posnetkov videokonference ali jih kakorkoli drugače spreminjati, dodajati (oblikovanje z različnimi aplikacijami) z namenom posredovanja tretji osebi.

 

Učitelj začne in konča videokonferenco. Člane v skupino dodaja izključno učitelj.

 

Med videokonferenco

Pouk preko videokonference poteka v prilagojeni različici izvajanja rednega pouka.

Ob začetku videokonference mora imeti učenec vključeno kamero in mora biti v vidnem polju. V primeru nedelovanja opreme o tem obvesti učitelja in ravna po njegovih navodilih.

V primeru izbire lastne profilne slike in/ali slike ozadja na računalniku mora izbrati primerno (ali ime in priimek ali moja fotografija).

Med videokonferenco ima izklopljen svoj mikrofon, razen kadar ga učitelj pozove k besedi. Drugim ne izklaplja ali vklaplja mikrofona.

Med videokonferencami ne je.

Med videokonferenco je ekran ves čas vklopljen.

Aktivno sodeluje pri pouku. Sledi učiteljevi razlagi in navodilom.

Preden učitelju postavi vprašanje, dvigne roko in počaka, da ga pokliče.

Ko ima besedo, vklopi mikrofon, gleda v kamero in pove oz. odgovori na vprašanje ter izklopi mikrofon.

Pri komunikaciji z učitelji in drugimi učenci je spoštljiv. Ne uporablja izrazov, ki bi lahko posegali v dostojanstvo drugih, npr. žaljivk, kletvic in podobno.

Klepet uporablja za vprašanja o snovi in sporočanje težav izključno učitelju. Med videokonferenco ne klepeta z drugimi udeleženci.

Med poukom ne uporablja elektronskih naprav v druge namene.

V primeru delitve zaslona učenec ne predvaja neprimernih vsebin (slik, filmov, videoiger).

 

Vloga staršev

Za posamezno uro, ko je učenec manjkal na videokonferenci, starši opravičijo učenca pri dotičnem učitelju. Če je teh ur v dnevu ali tednu več, pa razredniku. Otroku omogočijo videokonferenco v skladu z navodili.

Zaradi varovanja osebnih podatkov in zasebnosti vseh udeležencev videokonference so pri pouku prisotni le učenci in učitelj brez prisotnosti ostalih družinskih članov. Starši otroku po svojih zmožnostih pomagajo le v primeru tehničnih zapletov.

Če učenec nima možnosti sodelovati na videokonferencah preko kamere, starši to predhodno sporočijo dotičnemu učitelju.

Ravnanje v primeru kršitve

V primeru ugotovljenih kršitev teh navodil bo šola ravnala v skladu s Pravili šolskega reda in vzgojnim načrtom. Če se bo poseganje v nemoteno delo učitelja in v pravice do izobraževanja drugih učencev nadaljevalo, bo temu učencu tehnično onemogočeno spremljanje pouka v živo (videokonference) in se ga bo preusmerilo na delo v spletnih učilnicah.

 

 1. člen

(prepovedi in omejitve)

 

Na območju šolskega prostora in pri izvajanju šolskih dejavnosti izven šole je prepovedano:

 1. posedovanje, vnos in uživanje prenesene hrane in pijače (z izjemo vode), razen ob dogovoru s strokovnim delavcem šole ali ob izjemnih primerih odobrenih s strani ravnatelja,
 2. na območje šole in površin, ki sodijo v šolski prostor ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, kot so alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti ali predmete, katerih namen je z njimi poškodovati drugega oziroma lahko ogrožajo zdravje ali življenja,
 3. vsako fizično, verbalno, psihično, spolno nasilje nad učenci in delavci šole,
 4. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole,
 5. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa,
 6. vstopanje v šolske prostore z rolerji, skiroji (te odložijo na ustrezen prostor),
 7. uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav v času vzgojno-izobraževalnega procesa (med poukom, med odmori, v času malice in kosila), razen izjemoma z dovoljenjem učitelja,
 8. zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole ter prepošiljanje tega materiala,
 9. izvajanje vseh ostalih dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

 

 

 

 

 

 1. člen

(kršitve in ukrepi)

 

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Neizpolnjevanje dolžnosti je kršitev. Neupoštevanje pravil obnašanja in ravnanja je kršitev.

 

Odločitev o vzgojnih ukrepih je pravica strokovne presoje strokovnih delavcev. Pri tem upoštevajo:

 1. predvidene pedagoške posledice ukrepanja,
 2. zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost ali njegove morebitne posebne potrebe,
 3. nagibe oziroma motive za dejanje,
 4. okolje, v katerem učenec živi, in okoliščine,
 5. škodljivost dejanja,
 6. ponavljanje kršitve in
 7. načelo sorazmernosti.

 

V primeru težje kršitve, ki vsebuje elemente kaznivega dejanja, se načelo postopnosti lahko preskoči.

 

Kadar delavci šole ugotovijo, da obstajajo sum ali znaki kaznivega dejanja, so o tem dolžni obvestiti starše in pristojne institucije (CSD, policija).

 

O posredovanju informacij zunanjim institucijam odloči komisija, katero imenuje ravnatelj-ica. Določi tudi predsednika komisije. Komisija lahko pripravi obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru.

 

Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti. Z vzgojnimi postopki in ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena ZOŠ. Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec šole, starš oziroma skrbnik ali učenec.

 

V nadaljevanju (v Tabeli 1 in v Tabeli 2) so navedene kršitve Pravil šolskega reda in predlogi vzgojnih ukrepov za posamezno kršitev. Pri vzgojnem ukrepanju je strokovni delavec avtonomen.

 

Tabela 1: Lažje kršitve šolskih pravil in predlogi alternativnih vzgojnih ukrepov

Kršitve šolskih pravil Predlogi alternativnih vzgojnih ukrepov
(1) Neizpolnjevanje šolskih obveznosti (npr. neupoštevanje navodil učitelja, nesodelovanje pri šolskem delu)

 

(2) Uporaba nedovoljenih pripomočkov in prepisovanje pri pisnem ocenjevanju znanja in/ali komunikacija s sošolci pri pisnem ocenjevanju

 

(3) Nespoštljiv, nestrpen odnos do učencev, učiteljev in delavcev šole (npr. klevetanje, neprimerne geste, posmehovanje, žaljenje, izločanje, neupoštevanje navodil)

 

(4) Zamujanje k pouku in neopravičeno izostajanje od pouka do 3 ur

 

(5) Oviranje in motenje dela učencev in učiteljev z neprimernim vedenjem

 

(6) Laganje, goljufija oz. prikrivanje resnice

(7) Ogrožanje lastne varnosti in zdravja

 

(8) Napeljevanje, nagovarjanje drugih h kršitvam

 

(9) Nesodelovanje pri urejanju šole in okolice

 

(10) Neodgovorno ravnanje z lastnino šole, učencev ali delavcev šole

 

(11) Malomarno opravljanje dežurstva

 

(12) Uporaba mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav v času vzgojno-izobraževalnega procesa (med poukom, med odmori, v času malice in kosila), razen izjemoma z dovoljenjem učitelja

 

(13) Onesnaževanje šolske okolice

 

(14) Neprimeren odnos do hrane (npr. obmetavanje)

 

(15) Nespoštovanje Pravil šolskega reda OŠ Drska

 

Ustno opozorilo učitelja.

Učitelj ustno opozori motečega učenca. Če ta nadaljuje in stopnjuje motenje pouka, učitelj zapiše dogodek v obrazec Kršitev in o njem obvesti razrednika.

 

Pisno obvestilo staršem.

Razrednik na internem obrazcu pisno obvesti starše o kršitvi.

 

Zamenjava trenutne aktivnosti.

Presedanje.

Učenec samostojno predela vsebino učne snovi, pri kateri je neopravičeno izostal. Učitelj lahko pri naslednji uri to tudi preveri.

 

Premestitev učenca – izločitev iz trenutne aktivnosti oz. zamenjava učne oblike

Učitelj učenca, ki moti pouk do mere, ko onemogoča zbrano delo ostalim učencem, premesti v drug šolski prostor do konca šolske ure. Učenec pod nadzorstvom drugega učitelja opravi šolske zadolžitve. Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem in zabeleži dogodek in pogovor.

Povečan nadzor nad učencem, ki s svojim ravnanjem večkrat nakazuje moteče oblike vedenja, s čimer se mu omogoči udeležba na dejavnosti (v skladu z možnostmi).

Samostojno opravljanje nalog brez nadzora doma ali v šoli (npr. samostojna priprava plakatov, predstavitev knjige, dodatna domača naloga, predstavitev slik, zgodb, plakatov, tragičnih primerov, ki opozarjajo na nevarnost določenih kršitev, risanje piktogramov …) ter predstavitev sošolcem.

Učencu se ne dovoli opravljati aktivnosti, pri katerih bi se lahko zaradi neustrezne opreme poškodoval. Namesto tega učenec ravna po navodilih učitelja.

Družbeno koristno delo pod nadzorom delavca šole (npr. odpravljanje povzročenega nereda v določenih prostorih, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, pomoč v OPB, dodatno dežurstvo učencev v oddelku, čiščenje akvarija, skrb za šolski inventar, šolske rekvizite, urejanje kotičkov, skrb za rože, brisanje miz v jedilnici, pomoč sošolcem).

Opozorilo in/ali začasna izročitev elektronske naprave ali predmeta, s katerim učenec moti izvedbo pouka ali ogroža svojo oziroma tujo varnost. Predmet se kratkotrajno hrani pri ravnateljici oziroma vodstvu šole. (Vse začasno odvzete stvari izročimo po presoji staršem osebno).

Zapis razmišljanja o svojem vedenju (npr. pisanje dnevnika, pisanje spisa, pisna obljuba o spremembi vedenja, pisno opravičilo, večkratni zapis pravila).

Dogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja (povrnitev materialne škode, odpravljanje povzročenega nereda).

Začasna ukinitev nekaterih dejavnosti.

Prekinitev opravljanja ocenjevanja znanja, odvzem pisnega izdelka ob neupoštevanju navodil učitelja (kadar gre za ocenjevanje znanja).

Prepoved skupnih aktivnosti učencem, ki se pogosto zapletajo v spore ali skupaj kršijo pravila.

Podaljšanje šolskega dela v šoli ob predhodnem obvestilu staršev.

 

 

Tabela 2: Težje kršitve šolskih pravil in predlogi alternativnih vzgojnih ukrepov

Težje kršitve šolskih pravil  Predlogi alternativnih vzgojnih ukrepov
(1) Ponavljajoče se istovrstne kršitve šolskih pravil, za katere so že bili izvedeni vzgojni ukrepi.

 

(2) Neopravičeni izostanki nad posameznih 10 ur ali strnjenih 15 ur.

 

(3) Prinašanje, posedovanje, prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev, odprtega ognja, orožja in drugih nevarnih predmetov v šoli, na zunanjih površinah šole ali na drugih organiziranih oblikah šolskih dejavnosti.

 

(4) Fizično nasilje/fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, pri čemer sta ogrožena zdravje ali življenje.

 

(5) Popravljanje, brisanje in vpisovanje ocen ter drugih podatkov v šolsko dokumentacijo.

 

(6) Uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola.

 

(7) Namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole.

 

(8) Kraja lastnine šole, lastnine drugih učencev in delavcev šole.

 

(9) Prihod oziroma prisotnost v šoli pod vplivom alkohola, drog, energijskih napitkov in drugih psihoaktivnih sredstev ter prinašanje, uživanje, posedovanje, ponujanje, napeljevanje ali prodajanje drugim učencem v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno‐izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

 

(10) Spolno nadlegovanje (npr. opolzko govorjenje, otipavanje) in/ali spolno nasilje učencev in delavcev šole, predvajanje in razširjanje erotičnih ali pornografskih vsebin z elementi kaznivega dejanja.

 

(11) Grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (žaljenje, preklinjanje, poniževanje, zmerjanje, obrekovanje, nestrpne opazke do drugačnih, različnih narodnosti, ver … ), javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva ali nestrpnosti, ali spodbujanje k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti oziroma drugačnosti učencev in delavcev šole.

 

(12) Napeljevanje h kršitvam/nagovarjanje drugih h kršenju pravil, ki bi imelo za posledico težjo kršitev.

 

(13) Psihično nasilje z elementi kaznivega dejanja, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, grožnje, virtualno nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih učencev ali delavcev šole/vrstniško nasilje.

 

(14) Opravljanje nedovoljene pridobitne dejavnosti v šoli ali na šolskih površinah (prodaja).

 

(15) Fotografiranje, snemanje avdio-ali video- posnetkov šolskih prostorov, delavcev šole ali učencev brez njihovega dovoljenja ter objava slikovnih ali zvočnih posnetkov, fotografij v medijih ali uporaba slednjih z namenom zaničevanja ali zasmehovanja.

 

(16) Zloraba spleta: objavljanje, poneverjanje in/ali posredovanje slik, osebnih podatkov, videoposnetkov učencev ali zaposlenih šole na elektronskih medijih brez njihove privolitve, kraja identitete, spletno nadlegovanje.

(17) Ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih (nagibanje skozi okno, spuščanje po ograjah stopnišč, spotikanje, prerivanje, zapuščanje skupine brez vednosti oz. dovoljenja spremljevalcev, neupoštevanje cestnih pravil, nevarno ravnanje na avtobusnem postajališču in avtobusu)

 

(18) Poskus vdora in/ali vdor v informacijski sistem

 

(19) Okrnitev ugleda šole s škodljivimi posledicami (npr. neprimerno vedenje na javnih prostorih in javnih prireditvah, na katerih so prisotni učenci šole).

Ustno opozorilo učitelja (Učitelj ustno opozori motečega učenca. Če ta nadaljuje in stopnjuje motenje pouka, učitelj zapiše dogodek v obrazec Kršitev in o njem obvesti razrednika).

 

Pisno obvestilo staršem (Razrednik na internem obrazcu pisno obvesti starše o kršitvi).

 

Samostojno opravljanje nalog brez nadzora doma ali v šoli ter predstavitev sošolcem (npr. slik, zgodb, plakatov, tragičnih primerov, ki opozarjajo na posledice kršitev).

 

Ozaveščanje o posledicah ogrožanja varnosti (ogled poučnega filma, obisk poškodovane osebe idr.).

 

Zapis razmišljanja o svojem vedenju (npr. pisanje dnevnika, pisanje spisa, pisna obljuba o spremembi vedenja, pisno opravičilo, večkratni zapis pravila).

 

Družbeno koristno delo pod nadzorom delavca šole (npr. odpravljanje povzročenega nereda v določenih prostorih, pomoč pri urejanju zunanjih in notranjih šolskih površin, pomoč v OPB, dodatno dežurstvo učencev v oddelku, čiščenje akvarija, skrb za šolski inventar, šolske rekvizite, urejanje kotičkov, skrb za rože, brisanje miz v jedilnici, pomoč sošolcem).

 

Premestitev učenca – izločitev iz trenutne aktivnosti oz. zamenjava učne oblike (Učitelj učenca, ki moti pouk do mere, ko onemogoča zbrano delo ostalim učencem, premesti v drug šolski prostor do konca šolske ure. Učenec pod nadzorstvom drugega učitelja opravi šolske zadolžitve. Učitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z učencem in zabeleži dogodek in pogovor).

 

Povečan nadzor nad učencem, ki s svojim ravnanjem večkrat nakazuje moteče oblike vedenja, s čimer se mu omogoči udeležba na dejavnosti (v skladu z možnostmi) – ali odhod učenca k prostemu strokovnemu delavcu.

 

Začasna ukinitev nekaterih dejavnosti (tj. dežurstvo, udeležba na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih, udeležba na športnih dneh, ekskurzijah ali udeležba ob spremstvu staršev ali prepoved udeležbe ob dogovoru s starši, kandidiranje za opravljanje pomembnih funkcij v razredu ali razrešitev funkcije, igra).

 

Ukinitev nekaterih ugodnosti obiskovanja razširjenega programa (ekskurzija, šola v naravi). Na predlog učečih učiteljev ali razrednika se pri načrtovanju drugih oblik razširjenega programa (ekskurzija, šola v naravi) učencu, ki je bil že večkrat opozorjen zaradi motečega in nevarnega ravnanja pri rednem pouku, onemogoči vključitev v te oblike dejavnosti. Za čas izvajanja teh dejavnosti se mu v šoli zagotovi ustrezno nadomestilo obiskovanja pouka.

Prepoved skupnih aktivnosti učencem, ki se pogosto zapletajo v spore ali skupaj kršijo pravila.

Dogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja (povrnitev materialne škode, odpravljanje povzročenega nereda).

 

Strokovna obravnava v šoli ali izven nje (pogovor šolske svetovalne službe, razrednika, vodstva šole in učenca s starši – skupni sestanek; šolska svetovalna služba se vključuje v zahtevnejših primerih in v primerih, ko reševanje problema na nivoju strokovni delavec – učenec ni bilo učinkovito. V primeru neučinkovitosti predhodne strokovne obravnave v šoli v soglasju s starši se strokovno pomoč išče tudi izven šole).

 

Uporaba mediacije in restitucije (Dodeljeno delo učenec opravlja v času predure ali po končanem pouku v soglasju s starši. V težjih primerih je glede na okoliščine kljub sočasno izvedeni mediaciji ali restituciji učencu lahko izrečen tudi vzgojni opomin).

 

Učenje socialnih in komunikacijskih veščin (Trening socialnih veščin izvaja razrednik ali šolska svetovalna služba ali zunanja institucija).

 

Premestitev v drug oddelek.

 

 

Odstranitev učenca od pouka in dejavnosti v šoli, prevzamejo ga starši.

 

Podaljšanje šolskega dela v šoli ob predhodnem obvestilu staršev.

 

 

Odvzem nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi.

 

 

 1. člen

(načela ukrepanja)

 

V primeru ugotovljenih kršitev in 8. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:

 1. učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice,
 2. V primeru kršitev se upošteva načelo postopnosti;
 3. izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve (načelo sorazmernosti);
 4. pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera (načelo individualizacije);
 5. kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne strani (načelo kontradiktornosti);
 6. proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo z naborom ukrepov, naštetih v 8. členu. Pri tem je potrebno upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami nujna vključitev tričlanske komisije, ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. Kadar je tričlanska komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, mora pridobiti mnenje ustreznega strokovnjaka. Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil kršitev.

 

 1. člen

(vzgojni opomini)

 

Vzgojni opomini so opredeljeni v 60. F členu Zakona o osnovni šoli.

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, ko krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom in drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli svojega namena.

Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnostih in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnostih, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.

V primeru hujše kršitve lahko razrednik predlaga učiteljskemu zboru, da šola učencu izreče vzgojni opomin. V tem primeru postopnost ukrepanja ne velja.

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca.

Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni opomin v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.

 

 1. člen

(tričlanska komisija)

 

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve in kršitve, v katere so vključeni učenci s posebnimi potrebami. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, ki v teh pravilih niso navedene. Prav tako predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo teh kršitev.

Tričlansko komisijo skliče ravnatelj-ica za vsak primer posebej.

 

 1. člen

(opis postopkov)

 

POGOVOR UČITELJA Z UČENCEM

 

Učitelj se čim prej po ugotovljeni kršitvi pogovori z učencem (ali učenci) v diskretnem prostoru.

Učitelj razloži, kakšno kršitev je ugotovil.

Učenec lahko poda svoje mnenje o učiteljevi ugotovitvi.

Učitelj ustno opozori učenca, da je kršitev v nasprotju s pravili šolskega reda in ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kršitve.

Učitelj zapiše zaznamek o svojem pogovoru z učencem.

POGOVOR RAZREDNIKA Z UČENCEM

 

Oseba, ki je zaznala kršitev (učitelj, drug delavec šole, učenec) mora ustno seznaniti razrednika učenca, ki naj bi kršil pravila šolskega reda, z vrsto kršitve in imenom kršitelja.

Razrednik čim prej po prejetem ustnem obvestilu pokliče učenca v diskreten prostor.

Razrednik učencu razloži, kdo in kakšno kršitev je ugotovil.

Učenec lahko poda svojo izjavo glede prejšnje točke.

Razrednik ustno opozori učenca, da je kršitev v nasprotju s pravili šolskega reda, in ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kršitve.

Če razrednik nesporno ugotovi, da je učenec kršil pravila šolskega reda in je v teh pravilih za ugotovljeno kršitev predpisan ukrep, na podlagi načela individualizacije vzgojnih ukrepov učencu izreče vzgojni ukrep, ki je sorazmeren s težo in pogostostjo kršitve.

Razrednik zapiše zaznamek o svojem pogovoru z učencem.

 

ŠOLSKA MEDIACIJA

 

Šolska mediacija se začne na pisno vabilo šolskega mediatorja sprtim strankam.

Z vabilom se povejo predmet (vsebina) mediacije, čas in kraj mediacije.

Ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju se zberejo vsi vabljeni in šolski mediator.

Šolski mediator udeležence pouči o temeljnih načelih in postopku mediacije.

Vsi udeleženci mediacije podpišejo izjavo, da bodo spoštovali pravila postopka in končni dogovor (mediacijski sporazum).

Mediacijo vodi šolski mediator, ki pri svojem delu uporablja različne tehnike.

Po uspešni mediaciji šolski mediator sestavi mediacijski sporazum.

Če mediacija ne uspe, se za rešitev spora uporabijo druga pravna sredstva.

V primeru kršitve mediacijskega postopka se mediacija prekine in se za rešitev spora uporabijo druga pravna sredstva.

V primeru kršitve mediacijskega sporazuma se slednji razveljavi in se za rešitev spora uporabijo druga pravna sredstva.

 

POSTOPEK PRED TRIČLANSKO KOMISIJO

 

Oseba, ki je ugotovila kršitev, za katero je predviden postopek pred tričlansko komisijo, pisno obvesti predsednika tričlanske komisije v roku 3 delovnih dni od ugotovljene kršitve. V obvestilu navede ime kršitelja in čim bolj podrobno opiše ugotovljeno kršitev.

 

Predsednik tričlanske komisije skliče zasedanje tričlanske komisije najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila o ugotovljeni kršitvi.

 

Na zasedanju tričlanske komisije morajo biti prisotni vsi trije člani.

 

Tričlanska komisija preuči dejansko stanje. Po potrebi povabi prijavitelja in kršitelja, da povesta dodatne informacije, ki lahko komisiji pomagajo pri razreševanju zadeve. Kršitelj lahko poda izjavo izključno s pisnim soglasjem staršev, ki so lahko pri podajanju izjave prisotni.

 

Tričlanska komisija opredeli težo kršitve. Kadar ne gre za najtežjo kršitev, predlaga ustrezen postopek, lahko pa tudi neposredno ukrep proti kršitelju. Pri tem mora upoštevati posebne potrebe, prištevnost in starost kršitelja.

 

Če tričlanska komisija ugotovi, da je kršitev najtežje vrste, zadevo nemudoma odstopi pristojnim institucijam.

 

Svoje ugotovitve komisija zapiše v zapisnik, ki ga pošlje ravnatelju-ici šole, kršitelju in njegovim staršem.

 

ODSTOP OBRAVNAVE KRŠITVE PRISTOJNIM INSTITUCIJAM

 

Oseba, ki je ugotovila kršitev ali ji je bila zaupana informacija o kršitvi, o tem nemudoma ustno obvesti vodstvo šole in razrednika ali svetovalnega delavca in razrednika. Vodstvo šole o tem zapiše uradni zaznamek.

Oseba, ki je obvestilo prejela, nemudoma pokliče pristojno institucijo.

Pristojna institucija prevzame vodenje postopka. Šola mora na zahtevo institucije zagotoviti svoje sodelovanje z institucijo.

 

POGOVOR ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE, RAZREDNIKA, VODSTVA ŠOLE IN UČENCA S STARŠI – skupni sestanek

 

Razrednik koordinira termin pogovora z vsemi sodelujočimi.

Na podlagi načela kontradiktornosti (z obojestranskimi izjavami) se razčisti konkretno dejansko stanje kršitve.

Pogovor razrednik zapiše v zapisnik. Podpišejo ga vsi udeleženi, ki prejmejo izvod tega zapisnika.

OPIS POSTOPKA PREGLEDA OSEBNIH PREDMETOV UČENCA

Če delavec šole vidi, da učenec poseduje nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih), s katerim bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje ali bi lahko ogrozil zdravje in življenje drugih učencev, zaposlenih ali obiskovalcev, ga učencu začasno odvzame. Odvzeti predmet shrani v tajništvu šole in o odvzemu obvesti starše. Ti odvzeti predmet osebno prevzamejo v tajništvu po predhodnem dogovoru z razrednikom učenca/ravnateljem/pomočnico ravnatelja/svetovalno delavko. Če učenec ne želi izročiti nevarnega predmeta ali snovi, gre skupaj z njim do vodstva šole (ravnatelja oz. pomočnice ravnatelja). Če učenec še vedno ne upošteva navodil, strokovni delavec poišče pomoč pri najbližjem drugem strokovnem delavcu, da ta takoj obvesti vodstvo šole.

Če delavec šole sumi, da učenec poseduje nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih), s katerim bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje ali bi lahko ogrozil zdravje in življenje drugih učencev, zaposlenih ali obiskovalcev, o tem obvesti ravnatelja, če to ni mogoče pa pomočnika ravnatelja in učenca, skupaj z osebnimi predmeti (torbo, jakno, bundo ipd) pospremi k ravnatelju oziroma pomočniku ravnatelja.

Pregled osebnih predmetov učenca opravi ravnatelj, lahko pa za to pooblasti tudi drugega strokovnega delavca (za posamezen primer ali za vse primere) – pomočnico ravnatelja.

Pregled osebnih predmetov učenca se opravi nemudoma v prisotnosti ravnatelja (ali pomočnika ravnatelja, če ravnatelj ni dosegljiv), učenca, svetovalnega delavca in učenčevega razrednika. Če ni mogoče zagotoviti prisotnosti vseh, mora biti poleg ravnatelja ali pomočnika ravnatelja (če ravnatelj ni dosegljiv) vselej prisoten tudi svetovalni delavec in ali učitelj, če gre za učenca in učiteljica, če gre za učenko.

Ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec pozove učenca, da sam zloži na za to namenjen prostor vse predmete, ki jih ima pri sebi. Če učenec to odkloni, sme ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec sam poseči v šolsko torbo, drugo torbo in vrhnja oblačila učenca. Poleg tega se lahko pregled opravi tudi v garderobni omarici učenca. Najdene predmete odložiti na za to namenjen prostor.

Svetovalni delavec vodi zapisnik o pregledu osebnih predmetov učenca. Zapiše osebna imena prisotnih, kraj, datum in uro pregleda osebnih predmetov in opredelitev razloga zanj. Ko so osebni predmeti učenca zloženi na za to namenjenem prostoru, svetovalni delavec za zapisnik napiše, ali so med njimi tudi nedovoljeni ali nevarni predmeti ali snovi in kateri. Zapisnik se zaključi z zaznambo odvzema predmeta, opisom odvzetega predmeta in navedbo kraja hrambe do prevzema s strani staršev, po predhodnem dogovoru z razrednikom. Če pri pregledu osebnih predmetov učenca nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih) ni bil najden, se zapisnik zaključi s takšno ugotovitvijo.

Predmeti, razen eventualno odvzetih, se po končanem pregledu vrnejo učencu.

O tem, da je bil opravljen osebni pregled predmetov učenca, razlogu zanj in ugotovitvah svetovalni delavec še isti dan obvesti starše učenca. Po strokovni presoji se v primeru odvzetega nevarnega predmeta ali snovi obvesti lokalno pristojen center za socialno delo in/ali policijo.

 

POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNEGA OPOMINA

 

Postopek je predpisan v zakonodaji (gl. Zakon o osnovni šoli, 60. F člen)

Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor.

O izrečenem opominu šola seznani starše z obvestilom o vzgojnem opominu.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.

 

 

 1. člen

(organiziranost učencev)

 

ODDELČNA SKUPNOST

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole in hkrati šolski parlament. Volitve so tajne.

 

Znotraj oddelčne skupnosti se obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole, in sicer:

 1. učni uspeh,
 2. učenci organizirajo medsebojno pomoč in pomoč učencev v različnih težavah,
 3. dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, šolskimi prireditvami, interesnimi dejavnostmi,
 4. obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja,
 5. organizirajo različne akcije,
 6. se učijo načinov in oblik primernega vedenja (bontona),
 7. se učijo veščin kulturne komunikacije,
 8. se načrtno učijo socialnih veščin,
 9. oblikujejo predloge za pohvale in priznanja učencem v oddelčni skupnosti,
 10. opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga učenci, ki so tudi v šolski skupnosti učencev šole (po dva predstavnika iz vsakega oddelka). Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole vsaj dvakrat letno. Šolski parlament spodbuja sodelovanje učencev pri odločanju o zahtevah na šoli. Tu je priložnost za skupno razpravo o pravilih in boljše razumevanje teh, ki veljajo na šoli. Prav tako se ukvarjajo s tekočimi zadevami, o njih podajajo mnenje, ugotovitve, predloge in razpravljajo o temi, ki jo na ravni države vsako leto določa Nacionalni otroški parlament.

 

 1. člen

(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli ( Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku učenca od pouka razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost opravičijo starši učenca ustno ali v pisni obliki. Za daljšo odsotnost od pouka (pet dni in več) je potrebno opravičilo zdravnika. V primeru, da starši ne obvestijo razrednika o vzroku odsotnosti, le-ta kontaktira starše.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli ( Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07) je učenec iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši opravičijo aktivnosti pri športu za tri zaporedne dneve. Za daljšo opravičenost je potrebno opravičilo zdravnika. Opravičilo za šport v primeru zdravstvenih težav otroka izda osebni zdravnik za vsako šolsko leto.

Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih trajajočo odsotnost največ pet dni v letu. Če želijo starši izkoristiti za otroka več kot pet dni dopusta, morajo napisati pisno prošnjo, s katero se osebno obrnejo na ravnatelja. Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.

Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, svetovalno službo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec mora pri tej uri prisostvovati in opraviti vse naloge, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so učenci dopoldne prisotni pri pouku. Naslednji dan so opravičeni nenapovedanega ocenjevanja. Če se udeležijo organiziranega tekmovanja iz znanja na državnem nivoju, so na dan tekmovanja oproščeni ustnega ocenjevanja znanja.

 

 

 

 1. člen

(neopravičeno izostajanje)

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih obvesti starše.

Pri ukrepanju zaradi neopravičenih izostankov se lahko upošteva specifične okoliščine in družinske razmere.

Ravnanje ob neopravičenih izostankih (NO) učencev:

Število ur Ravnanje
5 posameznih NO ur ali 7 strnjenih NO ur Pogovor s starši in z učencem. Pisno vabilo staršem. Predstavitev nadaljnjega ravnanja v primeru novih NO.
12 posameznih NO ur ali 18 strnjenih NO ur I. vzgojni opomin. Priprava individualiziranega programa za učenca. Pisno vabilo staršem in pogovor s starši. Lahko se obvesti center za socialno delo.
20 posameznih NO ur ali 30 strnjenih NO ur II. vzgojni opomin, priprava individualiziranega programa za učenca. Pisno vabilo staršem in pogovor s starši. Obvesti se center za socialno delo.
60 NO ur Starše se pozove v šolo. Obvesti se center za socialno delo. Napove se prijava sodniku za prekrške.
100 NO ur Prijava sodniku za prekrške. Obvesti se center za socialno delo.

Tri do pet neopravičenih zamud se šteje za 1 neopravičeno uro.

 1. člen

(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

 

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, predvsem pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za učence, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). Z Zdravstvenim domom Novo mesto se izvajajo aktivnosti za čiste zobe in sistematske preglede, določene preventivne aktivnosti pa z Zavodom za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila.

Ob nezgodi učitelj oskrbi ponesrečenega učenca in obvesti starše; po potrebi pokliče reševalno službo. Izpolni poročilo o poškodbi učenca.

Šola obvešča učence o zdravem načinu življenja. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

 

Sistematski pregledi in cepljenje

Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 6. razredu, medtem ko se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni usmeritvi.

Zobozdravstvene storitve

Program zobozdravstvene vzgoje in sistematike je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.

 

 

 

Dolžnost seznanitve

Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

 

 1. člen

(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

 

Pravila šolskega reda začnejo veljati dan po sprejetju na svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

 

 

Ana Oman,

Predsednica sveta OŠ Drska

 

[1] izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske

 

Zapisnik o pregledu osebnih predmetov učenca

Accessibility