Zakon o šolski prehrani

Datum: 24. 1. 2013

Spoštovani starši.

S 1. 2. 2013 se začne uporabljati nov Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), s katerim se ponovno ureja organizacijo šolske prehrane v osnovnih in srednjih šolah. Najbolj aktualna novost sprejetega zakona je v delu, ki omogoča  pridobitev subvencije učencem in dijakom po nekoliko drugačnih oz. ugodnejših pogojih.

Zakon določa (25. in 26. člen), da so do v celoti brezplačne malice upravičeni  učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto plače v Republiki  Sloveniji. Do brezplačnega kosila pa so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18% neto povprečne plače v RS (odločba o otroškem dodatku).

 

Odločbe, ki so jih centri za socialno delo izdali po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oz. veljajo do izteka.

Staršem, ki imajo veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 31. 12. 2013, pa njihovi otroci do sedaj niso bili upravičeni do subvencije, bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti izdali odločbe, v kolikor izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije. Tem staršem ni potrebno na novo vlagati vlog.

V kolikor nimate veljavnih odločb o otroškem dodatku, je potrebno  pri pristojnem Centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oz. kosila.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Lepo pozdravljeni.

Šolska svetovalna delavka                                                                Ravnateljica

Tina Močnik                                                                                     mag.  Natalija Novak

Accessibility