IP 8. razred 2024/25

8. razred:

Želite izvajati najlepše melodije in uživati v skupinskem igranju. Vabljeni!

Ansambelska igra je izbirni predmet, pri katerem bodo učenci na šolska glasbila izvajali najlepše filmske (Pirati iz Karibov, Star Wars…) in popularne melodije (Coldplay, Katty Perry, Ed Sheeran).

Glasbeno predznanje ni nujno saj so glasbila prilagojena za vsakogar, ki se želi naučiti igrati v skupini. Vsak igra na določen glasbilo in ga menja z drugimi, da osvoji igranje na čim več glasbil (bobni, ukulele, ksilofon, afriška tolkala, klavir in druge). Učenci lahko s seboj prinesejo tudi svoj inštrument.

Predmet je primeren za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo

 

Izbirni predmet Zvezde in vesolje je namenjen učencem 7. 8. in 9. razreda. Pri tem sklopu izbirnega predmeta astronomija se bolj podrobno se posvetimo objektom globokega vesolja kot so: galaksije, zvezdne kopice, plinske meglice. Naučimo se poiskati pomembne astronomske podatke za naš kraj. Naučimo se  uporabe programa Stellarium ter orientacije po nebu s pomočjo zvezd. Seznanimo  se z razsežnostjo bližnjega vesolja ter s konceptom paralakse. Učenci spoznavajo vesolje  kot pogled v preteklost, obnovijo model Osončja, ter se pobliže seznanijo z uporabo teleskopa.

Ob dobrih pogojih lahko poleg posameznih objektov na nebu, opazujemo tudi galaksije, zvezdne kopice in plinske meglice.

 

Filmski žanri (za 8. in 9. razred)

 1. OGLEDI FILMOV (celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu, interpretacija)
 2. FILMSKI ŽANRI IN ZGODOVINSKI RAZVOJ (filmska ustvarjalnost, predstavniki filmske umetnosti; zgradba filmske pripovedi; tema, idejno vodilo, zgodba in sporočilo filmskega dela; osnovni filmski izrazni elementi, žanrska produkcija, osnovni elementi igrane filmske produkcije)
 3. USTVARJANJE: KRATKI IGRANI FILM (učenci posnamejo kratki igrani film, montirajo, predstavijo, vrednotijo)

Program filozofije za otroke  je v šestdesetih letih 20. stoletja začel razvijati ameriški učitelj Matthew Lippman. Njegov cilj je bil naravnan k spodbujanju otrok k samostojnemu kritičnemu mišljenju in razvijanju miselnih spretnosti z uporabo različnih metod mišljenja. Izvorno čudenje otrok jih po naravi postavlja v vlogo filozofov, saj postavljajo za odrasle nenavadna, a včasih povsem običajna vprašanja, na katera pa ne najdemo vedno smiselnega ali lahkega odgovora. O temeljnih vprašanjih življenja in družbe lahko razmišlja vsakdo, ki je pripravljen uporabljati lastne umske zmožnosti in biti odprt za vprašanja in odgovore ostalih članov skupnosti raziskovanja.

Program je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, predhodno znanje ni potrebno. V prvem letu učenci razvijajo osnovne miselne spretnosti – (kritično) mišljenje in logiko. Drugo leto je raziskovanje usmerjeno na etična vprašanja in moralno vzgojo. V tretjem letu poudarjamo vlogo posameznika in drugih v svetu; raziskujemo temeljna vprašanja življenja. Načine ocenjevanja prilagajamo skupini (predstavitve, govorni nastopi, dnevniški zapisi, eseji …).

K predmetu se v posameznem letniku lahko vpiše največ 15 učencev, ki so vedoželjni, radi delijo svoja stališča in so hkrati pripravljeni sprejemati mnenje ostalih članov skupnosti raziskovanja.

Pri pouku francoščine učenci usvajajo pogosto rabljeno besedišče in slovnične strukture ter razvijajo veščine poslušanja, branja, pisanja in govora v francoskem jeziku. Polega tega spoznavajo tudi francosko kulturo in odkrivajo znamenitosti Francije. Pouk je popestren s poslušanjem in petjem francoskih pesmi, reševanjem kvizov in igranjem z učnimi karticami. Učenci se lahko preizkusijo v peki francoskih slaščic v sklopu projekta Macaron d’or, sodelujejo na bralni znački Beremo francosko – Vivre avec le livre ter se udeležijo FRAFesta – vseslovenskega frankofonskega festivala v Kranju, kjer se predstavijo s točko v francoščini. Učenci 8. in 9. razreda se lahko odločijo tudi za sodelovanje na tekmovanju iz francoskega jezika. Znanje tujih jezikov nam odpira vrata v svet, zato vabljeni vsi, ki vas veseli učenje tujih jezikov in spoznavanje novih kultur.

Izbirni predmet geografija – Življenje človeka na Zemlji je enoletni izbirni predmet v 8. razredu osnovne šole.

Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko (35 ur letno).
Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo. V 8. razredu, kjer pri rednih urah spoznavamo značilnosti svetovnih kontinentov, sta pri izbirnem predmetu poudarjena odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas.

VSEBINE:

 1. Tropski deževni gozdovi na Zemlji;
 2. Puščavski in pol puščavski svet, sožitje človeka in narave;
 3. Monsunska območja – najgosteje naseljena območja na Zemlji;
 4. Življenje na potresnih območjih;
 5. Vulkanizem in človek;
 6. Človek in gorski svet;
 7. Narava in življenje ljudi v polarnih območjih;
 8. Izbirne vsebine.

Učenci:

  • na karti sveta pokažejo območja z deževnim tropskih gozdom,
  • razložijo pomen tropskih gozdov kot »pljuča sveta« in za ohranitev rastlinske in živalske pestrosti sveta,
  • razložijo, kako in kje nastanejo monsunski vetrovi;
  • opišejo vpliv monsunov na življenje ljudi,
  • razložijo odvisnost rastlinstva od toplote in količine padavin,
  • razložijo, zakaj je podnebje v večjih nadmorskih višinah hladnejše kot v nižjem svetu,
  • razložijo načine onesnaževanja gorskega sveta, njegove posledice in predlagajo ukrepe,
  • na karti sveta pokažejo potresna območja in razložijo vzroke za nastanek potresov,
  • razložijo delovanje vulkanov,
  • na karti pokažejo in imenujejo polarna območja na severni ter južni polobli in ugotovijo razliko v obsegu kopna,
  • razložijo značilnosti sredozemskega podnebja in rastlinstva.

Pri predmetu se bodo izvajale tiste oblike in metode dela, ki od učencev zahtevajo aktivnost:

  • študije primerov,
  • delo v skupini,
  • igra vlog,
  • diskusija,
  • dialog,
  • raziskovalno učenje,
  • samostojno opazovanje
 • Glasbena dela  (učitelj glasbe)

Glasbeni projekt je izbirni predmet, ki je namenjen učencem, ki že znajo igrati na svoj inštrument, bodisi hodijo v glasbeno šolo, na privatne ure, ali se učijo doma. Učenci bodo igrali v šolskem orkestru, kjer bodo igrali znane slovenske in tuje pesmi. Orkester bo predstavljal šolo na prireditvah v šoli in izven šole.

Glasbeni projekt je izbirni predmet, ki je namenjen učencem, ki že znajo igrati na svoj inštrument, bodisi hodijo v glasbeno šolo, na privatne ure, ali se učijo doma. Učenci bodo igrali v šolskem orkestru, kjer bodo igrali znane slovenske in tuje pesmi. Orkester bo predstavljal šolo na prireditvah v šoli in izven šole.

Gledališki klub je predmet, kjer bodo učenci spoznali, kje in kdaj se je gledališče pojavilo in na kratko preverili, kakšen je bil razvoj gledališča do današnjega časa. Ogledali si bodo gledališko predstavo in analizirali igro, sceno, kostumografijo. Predmet je namenjen predvsem praktičnem delu, ki zajema spoznavanje in ustvarjanje gledališča, igre, dramskih besedil in avtorske predstave, v kateri bodo učenci sodelovali v vseh fazah (idejne zasnove, do priprave scene in kostumov ter uprizoritve). V gledališkem klubu bodo vadili nastopanje pred občinstvom in vodenje prireditev, se preko igre učili pravilnega gibanja in drže na odru, mimiko, improvizacijo, načine odpravljanja treme. Učenci se bodo preizkusili v dramaturgiji, oblikovali bodo svoje dramsko besedilo ali preoblikovali pesem in prozo v dramsko besedilo.

LIKOVNO SNOVANJE II je nadgradnja predmeta likovne umetnosti in je namenjen učencem, ki radi likovno ustvarjajo na področju risanja, slikanja, grafike in kiparstva. Učenci z likovnimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo svoje misli in občutja na svojstven način, razvijajo občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. V sodelovanju z učiteljem poglabljajo posluh za likovna dela umetnikov in se pripravljajo za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanja sodobne vizualne komunikacije. Ocenjevanje pri predmetu je številčno od 1 do 5. V celem šolskem letu so potrebne 3 ocene. Oblika ocenjavanja je zgolj ustna ocena. Ta vključuje ustvarjene izdelke ter proces dela samega. Po dogovoru je možen ogled razstav in udeležba na likovnih delavnicah v galerijah ali muzejih.

Učne ure bodo potekale v računalniški in glasbeni učilnici.

Učenci se bodo naučili:

  • kako narediti glasbo na računalnik,
  • kako uporabljati programe, ki jih uporabljajo DJ-ji,
  • uporabljati programe s katerimi lahko posnamemo svojo pesem.
  • posneti podcast, narediti lastno zvonenje za telefon, glasbo za youtube video
  • osnove igranja na sintisajzer

Izbirni predmet matematične delavnice je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti. Pri predmetu matematična delavnica bodo učenci spoznali zanimiv način uporabe matematičnega znanja, se ukvarjali z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjevali svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Pouk bo temeljil na risanju, tlakovanju, igranju, modeliranju z materiali, križankah, logičnih nalogah, labirintih, sudokujih, kakurujih, igrah s števili …

Pri izbirnem predmetu nemščina bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja ter pridobivali znanje o nemško govorečih deželah. Za sprostitev bomo pri pouku izvajali različne dejavnosti, kot so petje, dialogi, ustvarjanje plakatov, delo v parih, didaktične igre …, s katerimi bo učenje tujega jezika zabavnejše in učinkovitejše. Učne vsebine bodo usklajene z učbenikom in zanimive za učence te starosti, učenci 8. in 9. razredov se bodo lahko udeležili tudi tekmovanja iz znanja nemščine.

Izbirni predmet je enoletni, za učence 7. , 8. in 9. razreda

OBSEG PREDMETA – 35 ur letno (izvaja se enkrat tedensko, praviloma eno uro, delo na terenu pa lahko traja več ur, po predhodnem dogovoru))

Učenci spoznavajo teorijo in izvajajo praktično delo, aktivni so pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd. Spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske in biotske dejavnike.  Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo. Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.

SPLOŠNI CILJI:

Učenec:

  • se seznani z osnovnimi ekološkimi zakonitostmi v naravnem  okolju;
  • popiše značilna bivališča v domači okolici;
  • spozna značilnosti antropogenega okolja;
  • spozna načine nastajanja antropogenih bivališč;
  • poskusi oceniti delež spremenjenega naravnega okolja zaradi človekovega vpliva;
  • se seznani z značilnimi predstavniki živih bitij v naravnih ekosistemih bližnje okolice;
  • na osnovi predstavnikov živih bitij sklepa o življenjskih razmerah v konkretnem okolju;
  • s pomočjo slikovnih ključev določi živa bitja v  svoji neposredni okolici;
  • zna na konkretnih primerih oceniti povezavo med organizmi; zna grafično ponazoriti povezanost organizmov v prehranjevalnem spletu;
  • spozna negativne posledice človekovih posegov in njihov vpliv na organizme.

Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Učenci pri predmetu utrdijo in poglobijo znanje s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela ter razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, za eksperimentiranje in raziskovanje. Poleg tega pa se urijo v medsebojni komunikaciji, ustvarjanju prijetnega delovnega vzdušja, odgovornega ravnanja in oblikovanju pozitivne samopodobe.

Izbirni predmet je enoletni, za učence 7. , 8. in 9. razreda

OBSEG PREDMETA – 35 ur letno (izvaja se enkrat tedensko, praviloma eno uro, delo na terenu pa lahko traja več ur, po predhodnem dogovoru))

Učenci spoznavajo teorijo in izvajajo praktično delo, aktivni so pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov itd.

SPLOŠNI CILJI:

Učenec:

  • poglobi, razširi in nadgradi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu,
  • trdneje poveže teorijo z vsakdanjim življenjem,
  • spozna terenske in eksperimentalne metode dela,
  • spozna in poglobi spoznanja o nujnosti sonaravnega bivanja,
  • bolje spozna značilnosti Slovenije, zlasti njeno vrstno raznolikost,
  • poglobi spoznanja o nujnosti varovanja narave in živih bitij v njej,
  • tesneje poveže biološko znanje s strokami in poklici, ki temeljijo na biološkem znanju.

Učenci spoznajo: NARAVNO DEDIŠČINO SVOJE OKOLICE POMEN NARAVNIH VIROV ZA ŽIVA BITJA ZNAČILNE EKOSISTEME DOMAČE OKOLICE :

  • poglobijo, nadgradijo in razširijo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili pri temeljnih predmetih,
  • spoznavajo živali in rastline v domačem okolju,
  • pridobivajo uporabno znanje na terenu in laboratorijsko delo
  • seznani se z načini ogrožanja naravnih ekosistemov v svoji okolici (onesnaževanje voda, zraka, odpadki);

Izbirni predmet je enoletni, za učence 7. , 8. in 9. razreda

OBSEG PREDMETA – 35 ur letno (izvaja se enkrat na dva tedna, po dve do štiri šolske ure)

Učenci spoznavajo teorijo in izvajajo praktično delo:

  • Učijo se o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja
  • učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane
  • pripravljajo hrano na različne načine

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Učenci:

  • razvijajo sposobnosti za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja
  • nadgrajujejo že pridobljene vsebine pri predmetu gospodinjstvo
  • poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah
  • razvijajo ustvarjalnost

VSEBINSKI SKLOPI PREDMETA

  • hranljive snovi v povezavi z zdravjem
  • kakovosti živil in jedi
  • priprava zdrave prehrane
  • prehranske navade

Šport za zdravje je namenjen učenkam in učencem, ki bi želeli razširiti paleto športov, s katerimi lahko vzdržujejo svoje zdravje in vitalnost. Praktične vsebine, ki jih bomo vključili v predmet šport za zdravje so npr. cela vrsta skupinskih športov (odbojka, košarka, nogomet), iger z žogo (dodgeball, med dvema ognjema), atletika, ples, splošna kondicijska priprava in mnogi drugi, ki so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Accessibility