Obvestilo o subvencioniranju šolske prehrane

Obvestilo o subvencioniranju šolske prehrane

Obvestilo o subvencioniranju šolske prehrane, novosti po 1. 2. 2017 na osnovi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. L. RS, št. 88/16 – v nadaljnjem besedilu ZUPJS-G)

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

*do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v R Sloveniji

*NOVO: do brezplačnega kosila so v skladu s spremembami zakona ZUPJS-G upravičeni vsi učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi otroškem dodatku ne presega 36 % neto povprečne plače v R Sloveniji

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Šola podatke o subvencijah samostojno pridobi iz aplikacije CEUVIZ, vendar le za tiste učence, ki so jih starši na malico in kosilo prijavili.  Zato starše pozivamo, da preverijo podatke v odločbah o otroškem dodatku in se odločijo, ali bodo otroke, ki doslej niso bili prijavljeni na malico ali kosilo, morebiti prijavili naknadno. V vseh odločbah o otroškem dodatku so navedeni podatki o odstotku neto povprečne plače v R Sloveniji, ki ga družina prejema.

Dodatne informacije lahko starši dobite pri šolski svetovalni delavki Tini Močnik (073935886).

Accessibility