Statusi

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Ur. l. RS, št.: 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) ravnateljica Osnovne šole Drska izdajamo

Pravila  o prilagajanju šolskih obveznosti

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

– Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

– Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

– Status perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

– Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu,  za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko  podeli učencu status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

3. člen

(predlog  za dodelitev statusa)

Status iz prejšnjega člena dodeli OŠ Drska, kjer je učenec vpisan.

 

Predlog za podelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je PRILOGA 1/ a, b, c, d teh pravil, in ga najkasneje do 20. septembra tekočega šolskega leta vložijo v pisarni šole.

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica z odločbo. Pred odločitvijo si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršev učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

Če pridobitvi statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

4. člen

(priloge)

K predlogu za pridobitev statusa je treba predložiti:

  • za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.
  • za status učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.
  • za status učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo, da je vpisan v izobraževalni program glasbene, plesne,… šole, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o udeležbi na državnem/ih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolski leto.
  • za status učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo, da je vpisan v izobraževalni program glasbene, plesne,… šole, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem/ih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

5. člen

Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se prilagodijo šolske obveznosti.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši (PRILOGA 2). Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki ocenjevanja znanja.

PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

6. člen

(prenehanje statusa)

Učencu  lahko status preneha:

  • na zahtevo  staršev učenca,
  • če poteče čas, za katerega mu je bil status dodeljen,
  • ko mu poteče status učenca šole,
  • če  prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,
  • če se mu status odvzame.

7. člen

(odvzem statusa)

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz drugega odstavka 5. člena teh pravil oziroma ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z  zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora začasno ali trajno odvzame status.

O odvzemu statusa odloči ravnateljica.

8. člen

(mirovanje statusa)

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju.

Predlog za mirovanje lahko podajo razredniki, učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dane s statusom.

O mirovanju statusa odloči ravnateljica.

VARSTVO PRAVIC

9. člen

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.

Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

Pravila Osnovne šole Drska o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati s 1. 9. 2013.

RAVNATELJICA:

mag. Natalija Novak

 

Accessibility