Pravilnik šolska prehrana

Osnovna šola DRSKA

 

Pravila

o šolski prehrani

  Objavljeno:

Na spletni strani šole dne: www.os-drska.si
Na oglasni deski šole dne: 27. 9. 2023
Prične veljati dne:             28. 9. 2023

Na podlagi Zakona o šolski prehrani – ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani – ZŠolPre-1A (Uradni list RS, št. 46/14 z dne 23. 6. 2014) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-L (Uradni list RS, št. 46/16 z dne 30. 6. 2016)., je Svet zavoda OŠ DRSKA na seji dne,  28. 9. 2017, sprejel

 

PRAVILA

o šolski prehrani

Osnovne šole DRSKA

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen
  (Vsebina in cilji)

S temi pravili se v Osnovni šoli DRSKA (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo:

–  evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,

–  določanje časa in načina odjave posameznega obroka,

–  ravnanje z neprevzetimi obroki

–  ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja
prehrane.

                 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

 1. člen
  (Prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). Prijava se odda razredniku, le-ta prijave preda v hrambo šolski svetovalni delavki.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijava se hrani pri šolski svetovalni delavki do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

 

 1. člen
  (Šolska prehrana)

Šolska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.

Šolska prehrana obsega malico,  kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače, voda iz vodovodnega sistema je pitna in dostopna tako v učilnicah kot na pitnikih v jedilnici šole.

 1. člen
  (Organizacija)

Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

 

 1. člen
  (
  Preklic prijave prehrane za nedoločen čas)

 

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda razredniku, le-ta pa šolski svetovalni delavki. Prijava se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika in šolske svetovalne delavke se preklic odda poslovni sekretarki.

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

 

 1. člen
  (
  Odjava prehrane)

Starši lahko posamezen obrok za določen dan ali za določeno obdobje začasno odjavijo:

 • preko E-asistenta (osnovni – brezplačni paket) v rubriki prehrana;
 • po telefonu na številko: 031/761 – 284 (Aleš Škufca) ali
 • po e-pošti na naslov: prehrana@os-drska.si

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan odsotnosti, in sicer najpozneje do 9. ure.

Če starši obrokov ne odjavijo pravočasno, plačajo za ta dan polno ceno šolske prehrane, kljub subvencionirani prehrani.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih, tehniški ter naravoslovnih dneh in na tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi organizator dejavnosti.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

 1. člen
  (
  Obveznosti učencev in staršev)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:

 • spoštoval pravila šolske prehrane,
 • redno plačal prispevek za šolsko prehrano. V kolikor starši deset dni po preteku časa za plačilo položnic ne plačajo prehrane,  njihov otrok ni več upravičen do prejema kosila;
 • šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano.

 

 

 1. člen
  (Seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz prejšnjega člena pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

 

 1. člen
  (
  Neprevzeti obroki)

 

Obroke, ki niso prevzeti, šola brezplačno odstopi:

–       drugim učencem.

SPREMLJANJE IN NADZOR

 1. člen
  (
  Notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo učencev se preveri ustno(razgovor) ali z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.

 

 1. člen
  (
  Evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov)

Vodja kuhinje vodi dnevno evidenco o številu prijavljenih učencev.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja vodja kuhinje.

Evidentiranje obrokov učencev, kosila in popoldanske malice, poteka izključno s ključkom za evidentiranje obrokov.

 

 1. člen
  (Strokovno spremljanje)
S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.  Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.
 

SUBVENCIONIRANJE

 1. člen
  (Upravičenci do subvencionirane malice)
(1) Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.
(2) Učenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena ima učenec iz prvega odstavka tega člena, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.
Učenci, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 1. člen
  (Cena subvencionirane malice)

Ceno subvencionirane malice (v nadaljnjem besedilu: cena malice) določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

 

 1. člen
  (Subvencionirano kosilo)

Za socialno najbolj ogrožene učence država zagotavlja še sredstva za subvencioniranje kosila v vrednosti cene kosila. Učenci, ki želijo uveljavljati subvencijo za kosilo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Pravica ni prenosljiva.

 

POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE

 1. člen
  (Uveljavljanje pravice do splošne in dodatne subvencije za malico
  ter subvencije za kosilo)

Pravico do splošne subvencije za malico, dodatne subvencije za malico in subvencije za kosilo uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).

Učenci, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 1. člen

(Seznanitev učencev in staršev)

Šola seznani učence in starše o pravici do subvencioniranja malice oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije, najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

 

 1. člen
  (Evidence šolske prehrane)

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenim na šolsko prehrano:

 • ime in priimek ter naslov,
 • EMŠO,
 • naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek ter naslov staršev,
 • poročilo o subvencijah iz CSD, objavljeno na portalu MŠŠ,
 • višina dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,
 • vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
 • število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec  upravičen do šolske prehrane.

Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

Šola  lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev.

 

 1. člen

(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve  teh pravil prenehajo veljati PRAVILA o šolski prehrani Osnovne šole DRSKA z dne, 27. 09. 2017, ki jih je sprejel svet šole.

20.  člen
(Veljavnost pravilnika)

 

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani  in oglasni deski šole.

 

                Predsednik sveta zavoda:

(ime in priimek)

Podpis:

Ana Oman

 

 

 

 

 

Datum:

28. 9. 2023

 1. Obvestilo o odjavi

 2. navodila: odjava preko E-Asitenta

Accessibility