Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1.  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Osnovna šola Drska
Ulica Slavka Gruma 63
8000 Novo mesto
e-pošta: info@os-drska.si
Odgovorna uradna oseba:
David Imperl, v. d. ravnatelj
tel.:  07 39 35 862
faks: 07 39 35 876
Datum prve objave kataloga:
1. 11. 2018
Datum zadnje spremembe:
/
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.os-drska.si
Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika dostopna na sedežu šole.
2.  SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH
     JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
 2.a   Podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja zavoda:
osnovnošolsko izobraževanje
 2.b   Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
David Imperl
tel.:  07 39 35 862
ravnatelj@os-drska.si
  2.c   Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih  
        skupnosti z delovnega področja organa
Državni predpisi:
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja 
Notranji predpisi:

Poslovnik sveta OŠ Drska

Poslovnik sveta staršev

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o podelitvi pohval, priznanj in nagrad učencem

Pravilnik o pridobitvi naziva športnik športnica šole

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku  subvencioniranja šole v naravi

Pravilnik o šolski prehrani

Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

Pravilnik šolskega sklada

Vzgojni načrt

Hišni red

Pravila šolskega reda

Knjižnični red

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Sklep o hrambi in uporabi pečatov

Pravilnik o osebni varovalni opremi

Pravilnik o uporabi službenega vozila

Dogovor o preprečevanju in odpravljanju  posledic mobbinga

Pravila obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju

Navodila o uporabi službenih mobilnih telefonov

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o obravnavanju nasilja v družbi

Načrt integritete

Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
  
2.č   Seznam predlogov predpisov
 
Predlogi predpisov:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
 2.d   Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč,  
        mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov
Sprejeti dokumenti:
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil
 2.e   Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma  
        drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma  
        zagotavlja svojim uporabnikom skozi leto
 
Vrste postopkov:
Postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).
 2.f  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zavod ne vodi javnih evidenc.
 
2.g   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na
        podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja 
Seznam zbirk podatkov:
  • Zbirka osebnih podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
  • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji
  • Zbirka osebnih podatkov zaposlenega delavca
  • Zbirka podatkov o plači zaposlenega
 3.  NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu OŠ Drska (od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro). Večina informacij je dostopna preko spleta www.os-drska.si
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopkih, ki jih opredeljuje Zakon o dostopu informacij javnega značaja in v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 4.  STROŠKOVNIK

 

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 5.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ 

     JAVNEGA ZNAČAJA

 

V pripravi.

 

 

 

Accessibility