Knjižni red

Osnovna šola Drska

Ulica Slavka Gruma 63

8000 Novo mesto

KNJIŽNIČNI RED

 

1 SPLOŠNE NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE

 

V šolski knjižnici so na voljo knjige in drugi informacijski viri, leposlovni in strokovni. Ta gradiva podpirajo vzgojno-izobraževalni proces, dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. Storitve šolske knjižnice, gradivo, tehnologija in pripomočki so enakopravno zagotovljeni vsem članom šolske skupnosti, in sicer na način, ki je opredeljen s knjižničnim redom. Storitve šolske knjižnice so praviloma brezplačne.

Šolska knjižnica je bistvena za razvoj pismenosti, vzgoje in izobrazbe, za oskrbo z informacijami ter ekonomski, socialni in kulturni razvoj.

 

2 ČLANSTVO, ČLANSKA IZKAZNICA, IZPOSOJA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Uporabniki knjižnice prejmejo ob vpisu člansko izkaznico, s katero si lahko izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva.

Uporabnikom knjižnice je vso knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Zamudnina se ne obračunava.

 

3 IZPOSOJEVALNI ROKI GRADIVA NA DOM

3.1 Knjige

Rok izposoje: 14 dni za vse uporabnike.

Izposojo knjig je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati dvakrat po 7 dni, če po knjigi ni povpraševanja oziroma ni rezervirana za drugega uporabnika.

Rok izposoje knjig za domača branja in bralno značko je glede na število razpoložljivih knjig lahko krajši od 14 dni oziroma omejen po presoji knjižničarke.

Učenec si ob enem obisku lahko izposodi največ 3–5 enot knjižničnega gradiva.

Gradivo si učenci lahko izposodijo tudi iz učiteljske strokovne knjižnice. Za rok izposoje tega gradiva se dogovorijo s knjižničarko.

Učitelji si lahko učbenike, delovne zvezke in didaktično gradivo, ki je sestavni del učbeniških didaktičnih kompletov, po dogovoru izposodijo za celo šolsko leto, vrniti pa ga morajo pred začetkom letnih počitnic. Če ga bodo uporabljali tudi naslednje šolsko leto, morajo izposojo podaljšati.

Serijske publikacije si na dom lahko izposojajo samo delavci šole.

Učenci lahko revije in časopise prebirajo v prostoru knjižnice.

3.2 Referenčno gradivo

 

Referenčno gradivo (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase idr.) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

3.3 Ostali pogoji

Učenci in delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med šolskimi počitnicami (jesenskimi, novoletnimi, zimskimi, pomladnimi). Za čas poletnih počitnic si gradivo lahko izposodijo samo delavci šole.

Učenci si lahko izposojajo gradivo do 14 dni pred koncem pouka v tekočem šolskem letu. Vrniti ga morajo, preden prejmejo spričevalo.

Učenci 9. razreda morajo pred zaključkom šolanja vrniti vso izposojeno gradivo ter poravnati vse obveznosti v šolski knjižnici.

Delavec, ki preneha z delovnim razmerjem, mora pred odhodom z delovnega mesta vrniti vso izposojeno gradivo ter poravnati vse obveznosti v šolski knjižnici.

Nerednim uporabnikom se izposoja lahko odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti. Uporabnikom, ki se ne ravnajo po knjižničnem redu, se lahko zmanjšajo uporabniške pravice.

 

4 ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je poškodovano namerno, povzročitelj škode nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom oziroma je dolžan poravnati nastalo škodo, tj. plačati tržno ceno nove enote.

 

5 DELOVNI ČAS

Šolska knjižnica deluje skladno s šolskim koledarjem in z letnim delovnim načrtom šolske knjižnice, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole. Poslovni čas v knjižnici traja od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Dostopnost gradiva uporabnikom je zagotovljena v času poslovanja šole, razen v času izvajanja znanj in drugih vzgojnih in izobraževanih dejavnosti ter internega strokovnega oz. pedagoškega dela.

Natančnejši delovni čas je v prilogi 1.

Knjižnica je za izposojo praviloma zaprta v prostih dneh med letom, v času počitnic in med dopustom.

 

6 UPORABA RAČUNALNIKOV V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje informacij za šolsko delo, za iskanje gradiva po računalniških katalogih knjižnic in za pisanje in oblikovanje besedil. Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. Uporaba računalnikov je omejena na največ eno šolsko uro naenkrat oz. je vezana na dogovor med uporabnikom in knjižničarko.

Prepovedana je uporaba spletnih socialnih omrežij (YouTube, MySpace, Facebook, Linkedln idr.), igranje igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

Prepovedano je iskanje in ogledovanje neprimernih vsebin ter iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki kršijo pravo intelektualne lastnine.

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje nastavitev računalnika, brisanje in samovoljno nameščanje programov ter samovoljna uporaba svojih prenosnih medijev (CD, DVD, izmenljivi disk ipd.).

Neprimerno obnašanje oz. početje se sankcionira. V primeru namernega uničevanja računalniške opreme (strojne in programske) je povzročitelj dolžan poravnati nastalo škodo.

V času izvajanja znanj in drugih vzgojnih in izobraževanih dejavnosti ter internega strokovnega oz. pedagoškega dela v knjižnici dostop do računalnikov ni mogoč.

Računalnik uporabnikom za izposojo ni na voljo.

 

7 PRAVILA OBNAŠANJA IN ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

V knjižnici se upošteva knjižnični red in dogovorjena pravila obnašanja (knjižnični bonton). V prostoru vlada mir, učenci vstopajo brez vrhnjih oblačil, v copatih, ne uživajo hrane in pijač, ne uporabljajo elektronskih naprav. Prepovedano je uničevanje opreme in gradiva. Učenci spoznajo pravila obnašanja in se naučijo pravilno in skrbno ravnati s knjižničnim gradivom v okviru knjižnično informacijskih znanj.

V knjižnici poleg knjižničnega reda velja tudi hišni red šole.

 

8 KONČNE DOLOČBE

Knjižnični red začne veljati z dnem objave na oglasni deski knjižnice.

Mojca Mežik                                                              Natalija Novak

knjižničarka                                                                    ravnateljica

 

Novo mesto, 21. 3. 2018

 

PRILOGA 1

Delovni čas šolske knjižnice OŠ Drska

 

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta po naslednjem razporedu:

PONEDELJEK   7.30–8.15, 10.00–13.30

TOREK             7.30–8.15, 10.00–14.00

SREDA             7.30–8.15, 10.00–14.30

ČETRTEK                     10.00–14.30

PETEK              7.30–8.15, 10.00–14.30

 

 

OPOMBA: V času pouka in dela s skupinami (KIZ) izposoja ni mogoča. Urnik odprtosti knjižnice za izposojo je objavljen na vratih knjižnice.

Accessibility