Poslovnik

Svet staršev Osnovne šole Drska je na svoji seji dne 21. aprila 2022 sprejel:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

Osnovne šole Drska (v nadaljevanju: zavod)

 

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v zavodu.

2. člen

Poslovnik sveta staršev (v nadaljevanju: poslovnik) ureja konstituiranje, delovanje ter delovno področje sveta staršev Osnovne šole Drska (v nadaljevanju: svet) ter pravice in dolžnosti njegovih članov.

3. člen

Svet predstavlja predsednik (v nadaljevanju: predsednik).

4. člen

Svet uporablja pri svojem poslovanju pečat zavoda.

 

 1. KONSTITUIRANJE IN PRVA SEJA SVETA

 

 1. Konstituiranje sveta

5. člen

Svet je sestavljen iz po enega predstavnika iz vsakega oddelka zavoda. Predstavnika vsakega oddelka v svet izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu.

Predstavnik oddelka lahko izmed staršev otrok oddelka imenuje svojega namestnika, ki ga nadomešča na sejah sveta, kadar se jih sam ne more udeležiti.

 1. člen

Svet se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več kot polovica mandatov članov.

 1. Prva seja sveta (sestava sveta staršev)

7. člen

Prvi sklic sveta opravi ravnatelj, ko so izvoljeni predstavniki vseh oddelkov, vendar najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta.

Ravnatelj o sklicu sveta obvesti predstavnike vseh oddelkov najmanj sedem dni pred dnevom prve seje sveta staršev.

 1. člen

Prvo sejo sveta do izvolitve predsednika vodi ravnatelj.

 1. člen

O potrditvi mandatov  odloča svet na predlog ravnatelja.

 1. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

10. člen

Po potrditvi mandatov svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta z javnim glasovanjem.

Kandidate za predsednika predlagajo člani, prisotni na seji. Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme največje število glasov članov sveta.

Če prejmeta dva kandidata enako, najvišje število glasov, se glasovanje ponovi v drugem krogu, v katerem se glasuje samo o teh dveh kandidatih. Če prejmeta kandidata za predsednika tudi v tem krogu enako število glasov, o predsedniku odloči ravnatelj.

11. člen

Predsednik predlaga izmed preostalih članov sveta tri kandidate za podpredsednika sveta. Za izvolitev podpredsednika sveta se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena. Predsednik se v tem primeru vzdrži glasovanja.

Če prejmeta kandidata za podpredsednika sveta tudi v drugem krogu volitev enako število glasov, o podpredsedniku odloči predsednik.

12. člen

Mandat predsednika in podpredsednika sveta traja od njune izvolitve do konca tekočega šolskega leta.

 1. Prenehanje funkcije predsednika in podpredsednika sveta

 13. člen

Funkcija predsedniku in podpredsedniku sveta preneha:

▪ s potekom mandata ob koncu šolskega leta ali ▪ z razrešitvijo.

14. člen

Svet razreši predsednika oz. podpredsednika sveta:

 • če predsednik oz. podpredsednik to sam želi ali če postane nezmožen za delo,
 • če za razrešitev glasuje več kot polovica članov sveta na predlog četrtine članov sveta, kadar predsednik oz. podpredsednik krši ta poslovnik, določila zakonov ali podzakonskih predpisov, ali ne deluje v skladu z interesi in namenom sveta staršev.
 1. Predlog dnevnega reda

 

15. člen

Predlog dnevnega reda za prvo sejo pripravi ravnatelj v skladu z določbami tega poslovnika.

 1. Mandat članov sveta

 

16. člen

Mandat članov sveta traja od njihove izvolitve v svet do konca šolskega leta. Član sveta je lahko v prihodnjem šolskem letu ponovno izvoljen v svet staršev.

Mandat lahko članu sveta preneha tudi predčasno, če sam to želi, če ne more več opravljati te funkcije ali če njegov otrok neha obiskovati zavod. V tem primeru ga začasno nadomešča namestnik, na naslednjem roditeljskem sestanku oddelka pa starši izvolijo novega predstavnika oddelka v svet staršev.

III. PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

17. člen

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, ▪ obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugimi predpisi.

IV: PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

18.člen

Člani sveta imajo dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so.

Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles, vendar nimajo pravice glasovanja.

19. člen

Člani sveta imajo pravico:

 • predlagati svetu v sprejem sklepe, mnenja in predloge ter predlagati razpravo o drugih pristojnostih sveta,
 • predlagati točke dnevnega reda in razpravljati o posameznih točkah dnevnega reda,
 • glasovati o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih sveta,
 • predlagati kandidate za predsednika in podpredsednika sveta ter kandidate za člane delovnih teles, ▪ uresničevati druge pravice v skladu s tem poslovnikom.

 20. člen

Član sveta ima dolžnost:

 • zastopati oddelek, katerega predstavnik je, v svetu,
 • prenašati pobude, želje in predloge staršev otrok oddelka, katerega predstavnika je,
 • na roditeljskih sestankih oddelka, katerega predstavnik je, ustno obveščati druge starše o sklepih, mnenjih, predlogih in drugih odločitvah sveta, ▪ ostalim staršem oddelka posredovati svojo kontaktno številko oz. naslov, preko katerega lahko z njim kontaktirajo tudi v času med roditeljskimi sestanki oddelka, ▪ izvrševati druge dolžnosti v skladu s tem poslovnikom.
 1. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SVETA STARŠEV
 1. Predsednik in podpredsednik sveta

 

21. člen

Predsednik sveta opravlja naslednje funkcije:

 • skliče sejo sveta staršev, pripravi predlog dnevnega reda seje in nanjo povabi vse člane ter nečlane, katerih prisotnost je potrebna glede na dnevni red,
 • vodi sejo sveta,
 • skrbi za red na sejah,
 • odloča o predlogu za izključitev javnosti na seji, ▪ predstavlja svet,
 • podpisuje sklepe, mnenja in predloge, ki jih izda svet,
 • skrbi za uresničevanje tega poslovnika in za delovanje sveta v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi,
 • dodeluje zadeve v obravnavo delovnim odborom sveta, ▪ odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi odbori sveta, ▪     opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom.

Predsednik lahko za opravljanje svojih funkcij pisno pooblasti podpredsednika, če pa to ni mogoče, pa katerega izmed članov sveta.

 1. Seja sveta

22. člen

Svet odloča na sejah. Sejo skliče predsednik sveta.

Zahtevo za sklic seje lahko poda vsak član sveta ali organ šole, pobudo za sklic pa lahko da vsak, ki ima neposreden interes. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve, lahko pa jo v istem roku po svoji presoji skliče na prejeto pobudo.

Če predsednik ne skliče seje sveta v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče vsak član sveta ali organ šole, če pridobi pisno soglasje več kot polovice članov sveta.

23. člen

 

Vabilo s predlogom dnevnega reda pošlje predsednik ali vodstvo šole vsem članom sveta najmanj sedem dni pred dnevom seje. Predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveta.

K vabilu morajo biti predložena vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave na seji, oz. informacije, kje in kdaj so le-ta dostopna na vpogled.

Vabilo se pošlje tudi nečlanom, katerih navzočnost je potrebna glede na predlagani dnevni red seje.

24. člen

 

V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke, ki spadajo pod pristojnost sveta staršev, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, drugimi predpisi in tem poslovnikom.

 

25. člen

 

Sejo vodi predsednik sveta. Predsednik lahko za vodenje seje pooblasti podpredsednika ali enega izmed članov sveta.

Če že sklicane seje ne more voditi predsednik niti pooblaščeni, jo vodi predstavnik, ki ga z javnim glasovanjem izberejo člani sveta.

26. člen

Seje sveta so javne, kar pomeni, da se lahko seje, poleg članov in povabljenih, udeležijo tudi druge osebe.

Javnost se lahko za čas razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda tudi izključi, če to zahtevajo varovanje uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale ali če se drugače zaradi kršitve reda ne more zagotoviti neoviran potek seje.

O izključitvi javnosti iz razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda odloči predsednik sveta na predlog polovice na seji prisotnih članov sveta.

27. člen

Seje sveta so redne in izredne.

Redno sejo sveta se skliče vsaj dvakrat letno, sicer pa enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju v šolskem letu. Izredno sejo skliče predsednik, kadarkoli med dvema rednima sejama, ko to zahtevajo okoliščine ali na zahtevo oz. pobudo v skladu z 22. členom poslovnika.

28. člen

Ko predsednik začne sejo, mora najprej ugotoviti, ali je svet sklepčen. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov sveta. Če svet ni sklepčen ob času sklica seje, se počaka 30 minut. Po pretečenem času je svet sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov sveta.

Če svet ni sklepčen, se seja prestavi za najmanj teden dni. Že začeta seja se prekine in prestavi za najmanj teden dni, če predsednik med samo sejo ugotovi, da svet ni več sklepčen zaradi odhodov enega ali več članov.

 1. Dnevni red seje

29. člen

Na začetku seje svet sprejme dnevni red z glasovanjem. Vsak navzoči član lahko na začetku seje predlaga dodatne točke dnevnega reda. Za uvrstitev posamezne točke na dnevni red je potrebna večina glasov prisotnih članov.

30. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po predlaganem vrstnem redu. Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj dopolnilno obrazložitev.

 1. Razprava

31. člen

Člani sveta in ostali povabljeni na sejo se predsedniku prijavijo k razpravi o posameznih točkah dnevnega reda in le-ta jim da besedo.

32. člen

Razpravljalec  sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem je odprta razprava.

33. člen

Svet lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine in prestavi na naslednjo sejo, če se izkaže, da je za odločanje o stvari treba pridobiti nove podatke.

34. člen

Svet lahko na predlog predsednika odloči, da bo razpravljal o dveh ali več točkah dnevnega reda skupaj, če je vsebina teh točk med seboj povezana.

35. člen

Predlagatelj posamezne točke dnevnega reda lahko pred obravnavo umakne svoj predlog.

Ob umiku predloga svet odloči, ali bo prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda, ali pa bo kljub umiku nadaljeval razpravo o predmetni točki dnevnega reda. 5. Vzdrževanje reda na seji

36. člen

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali če s svojim govorom žali člane sveta ali prisotne, ga predsednik opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda in pravil tega poslovnika, mu predsednik vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

Če udeleženec seje tudi po odvzemu besede krši dnevni red, moti delo na seji ali huje žali svet, njegove člane ter druge udeležence na seji, predsednik od njega zahteva, da zapusti sejo.

 1. Sklenitev razprave

37. člen

Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo k posamezni točki dnevnega reda.

Če so bili v razpravi podani predlogi o spremembah in dopolnitvah posameznih sklepov, svet najprej odloči o teh predlogih. Nato oblikuje predsednik nov predlog sklepa.

 1. Odločanje

38. člen

Svet lahko veljavno odloča, če je sklepčen po pravilih tega poslovnika.

Svoje odločitve sprejme svet v obliki sklepov, mnenj in predlogov. Za sprejem je potrebna navadna večina (več kot polovica) glasov prisotnih članov, razen če je z zakonom, predpisom ali tem poslovnikom določena drugačna večina.

39. člen

Glasovanje sveta je praviloma javno. Svet lahko na predlog predsednika ali na predlog člana sveta odloči, da bo glasovanje tajno.

40. člen

Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami.

Tričlanska komisija vodi tajno glasovanje ter ugotavlja izid glasovanja. Komisijo vodi predsednik, ki svetu predlaga v imenovanje ostala dva člana komisije.

Po končanem glasovanju predsednik objavi (pri javnem glasovanju pa pred objavo tudi ugotovi) izid glasovanja.

41. člen

V primeru, da kateri izmed članov sveta utemeljeno ugovarja poteku in izidu  glasovanja, svet odloči o ponovitvi glasovanja.

42. člen

 Svet lahko predlagane sklepe:

▪       sprejme v predlagani obliki, ▪        zavrne v celoti.

Če je k posamezni točki dnevnega reda podanih več različnih predlogov, se odloča o vsakem predlogu posebej, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bili predloženi. Ko je en predlog sprejet, se o drugih predlogih ne odloča več.

Svet lahko določi, da bo o predlogih sklepov odločal na naslednji seji.

 1. Volitve predstavnikov staršev v svetu šole

 

43. člen

Svet staršev voli predstavnike staršev v svet šole. Volitve potekajo na seji sveta staršev. Pravico do kandidature za predstavnika staršev v svetu zavoda ter način izvedbe volitev urejajo zunanji pravni akti (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Drska). Kandidat mora strinjanje s kandidaturo potrditi pisno. Privolitev kandidata se zapiše v zapisnik, njegova pisna izjava pa se doda kot priloga. Pred izvedbo volitev mora svet staršev vsakemu kandidatu omogočiti kratko predstavitev. Kandidati, ki prejmejo na volitvah največje število glasov, so izvoljeni v svet zavoda. V primeru, da tudi v drugem krogu volitev dva ali več kandidatov prejmejo enako število glasov, o predstavniku odloči žreb. Potek volitev  ter imena izvoljenih predstavnikov staršev v svetu šole se navede v zapisniku v obliki sklepa.

Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za morebitne druge volitve predstavnikov staršev.

 1. Zapisnik seje sveta

 

44. člen

O vsaki seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, predvsem pa podatke o udeležbi, predlogih, razpravah, izidih glasovanja in sprejetih sklepih, mnenjih in predlogih.

45. člen

Na dnevnem redu vsake seje sveta je tudi točka Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje sveta.

Vsak član ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe sprejete, se v zapisnik zapišejo spremembe in dopolnitve zapisnika.

46. člen

Zapisnikarja zagotovi vodstvo šole.

Zapisnikar izdela predlog zapisnika in ga v elektronski obliki posreduje predsedujočemu, ki ga z morebitnimi dopolnitvami posreduje vsem udeležencem seje. Le-ti posredujejo morebitne pripombe predsedujočemu. Končno različico zapisnika podpišeta zapisnikar ter predsedujoči na seji. Slednji jo pošlje tajništvu zavoda, ki zapisnik po elektronski pošti posreduje vsem vabljenim na sejo. Svet staršev potrdi zapisnik na naslednji seji.

47. člen

Zapisnik in vsi ostali akti, spisi, dokumenti v zvezi z delom sveta se hranijo v arhivu šole.

48. člen

 

Šola starše učencev z dogajanjem na sejah sveta staršev seznanja preko elektronske pošte, ki jo ponuja program eAsistent, in sicer tako, da jim pošlje zapisnik seje.

 1. Delovna telesa sveta

 

49. člen

Svet lahko ustanovi stalne in začasne odbore kot svoja delovna telesa, ki delujejo na posameznem delovnem področju sveta, v skladu s tem poslovnikom. Odbori obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

50. člen

Delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi tudi njihovo delovno področje, naloge in pristojnosti ter število njihovih članov, ki jih hkrati tudi izvoli. Za izvolitev članov se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o izvolitvi predsednika sveta. Za odločujoč glas v drugem krogu volitev se šteje glas predsednika.

51. člen

Za organizacijo in delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika v zvezi z delom sveta staršev, vključno z razrešitvijo predsednika in podpredsednika sveta.

 1. Administrativna in strokovna opravila za svet

 

52. člen

Strokovni in administrativni kader za nemoteno delo sveta in njegovih teles zagotavlja ravnatelj skupaj z zaposlenimi v zavodu.

VI: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

53. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejeme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Predlog za spremembo lahko poda vsak izmed članov sveta.

54. člen

V primeru dvoma o razlagi posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo sveta predsednik.

Če se predsednik ne more odločiti, sprejme sklep o razlagi poslovnika svet.

 

VII. KONČNA DOLOČBA

55. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na seji sveta.

Novo mesto, 21. aprila 2022

Oliver Dragičević,

predsednik sveta staršev OŠ Drska

Accessibility