Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalni ustanovi kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega izobraževalnega in tudi vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Svetovalna služba je strokovni sodelavec v šoli, ne pa strokovni servis šole za šolo. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

  • Zdenka Cimermančič Šafar, univ. dipl. soc. pedagoginja (zdenka.cimermancic@os-drska.si)
  • Neva Bambič, univ. dipl. pedagoginja (neva.bambic@os-drska.si)
  • Mojca Rodič, univ. dipl. soc. pedagoginja (mojca.rodic@os-drska.si)
  • Barbara Kastelic, mag. soc. delavka (barbara.kastelic@os-drska.si)
  • Tanja Jaklič, prof. SRP (tanja.jaklic@os-drska.si)

 

Accessibility