Hišni red

HIŠNI RED OŠ Drska,

velja od 22. 2. 2024 do preklica

 

V skladu z 31.a členom Zakona o osnovni šoli (UR. l. RS, št. 81/06, 102/07) šola s hišnim redom določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

Šolski prostor:

Določila hišnega reda veljajo za šolski prostor OŠ Drska, ki glede na določila Elaborata ureditve meje, parcelacije, spremembe vrste rabe in skice oboda šolskega zemljišča obsega:

 • prostore šolske stavbe na naslovu Ulica Slavka Gruma 63,
 • funkcionalni objekt – zaklonišče,
 • funkcionalni objekt – trafo postaja,
 • dvorišče,
 • igrišče,
 • zelenica 1.
 • zelenica 2.

 

Veljavnost:

Določila hišnega reda veljajo za vse zaposlene, za učence, za starše in za vse druge, ki vstopajo v šolski prostor.

Poslovni čas in uradne ure:

V času poslovanja šole, med 6. in 16. uro, smejo šolski prostor uporabljati le učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z učitelji.

 

Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora:

Nadzor v šolskih prostorih opravljajo vsi delavci šole v skladu s svojimi nalogami. (Izjava o varnosti z oceno tveganja, priloga 3: Pravila varnosti in varnostni ukrepi za učence). V času poslovanja šole je zagotovljen nadzor nad skupinami učencev v okviru šolskega urnika oddelkov oziroma učnih skupin. Za varnost učencev med odmori skrbijo dežurni učitelji, po razporedu, ki je objavljen pri dežurnem učencu.

V neposlovnem času šole izvaja občasen nadzor šolskega prostora pooblaščeno varnostno podjetje. Šola je tehnično varovana z alarmom. Na več mestih šolskega prostora so nameščene table z opozorilom o prepovedi dostopa in o prepovedi kajenja.

Za nadzor prihoda in odhoda učencev v šolo in iz nje skrbijo dežurni učitelji. Razpored nadzora je objavljen pri pomočnici ravnatelja.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče:

 1. SPLOŠNO
 • Za red in higieno v vseh prostorih šole in v okolici šole skrbijo vsi učenci in učitelji ter ostali delavci šole.
 • V šolskih prostorih so učenci obuti v šolske copate.
 • Vsaka oddelčna skupnost določi reditelja za posamezni teden.
 • V šolskih prostorih in v okolici šole se gibljemo tako, da ne ogrožamo ne sebe ne drugih. Pri hoji vsi uporabljamo desno pravilo gibanja – še zlasti na stopnišču.
 • V učilnicah se odpirajo okna le v prisotnosti in dovoljenju učitelja.
 • Učenci predmetne stopnje se zadržujejo v prostorih predmetne stopnje in ne prehajajo po nepotrebnem v prostore razredne stopnje in obratno.
 • Učenci morajo redno in točno prihajati k pouku, nanj morajo biti pripravljeni.
 • Ob zvonjenju morajo biti vsi učenci v učilnici in na prostorih.
 • Reditelj mora učitelju sporočiti odsotne učence, ki jih le-ta zabeleži v dnevnik.
 • Med poukom učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapuščati učilnice, igrišča ali drugih prostorov, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalni program.
 • Ob koncu ure učenci zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli učitelj.
 • Učenec lahko predčasno zapusti šolsko stavbo le v spremstvu staršev ali na podlagi obvestila razredniku oz. drugemu strokovnemu delavcu šole.
 • Za predmete, ki jih učenci pri pouku ne potrebujejo, šola ne odgovarja.
 • Škodo, ki nastane zaradi malomarnosti ali namernega uničevanja šolskega inventarja in lastnine ter lastnine sošolcev in delavcev, mora učenec povrniti.
 1. Na območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, s katerim bi lahko bilo ogroženo zdravje in življenje, kot so alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti ali predmete, katerih namen je z njimi poškodovati drugega oziroma lahko ogrožajo zdravje ali življenja.

 

 1. PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE

 

Razredna stopnja (1. – 2. razred)

 • Prihod učencev v jutranje varstvo (JV) od 6.00 do 7.50 – skozi zgornji vhod na razredni stopnji.
 • Ob 7.50 dežurna učiteljica zaklene vhodna vrata za razredno stopnjo.
 • Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, ne vstopajo v šolo pred 8.10.
 • Ob 8.10 vstop učencev na vhodu za razredno stopnjo. V šolo vstopajo samo starši s prvošolci, učenci ostalih razredov vstopajo sami. Sprejema jih dežurni učitelj.

 

Razredna stopnja (3. – 5. razred)

 • Prihod učencev v šolo ob 7.30, če imajo preduro (dopolnilni pouk, dodatni pouk, … )
 • Ob 8.10 vstop učencev na glavnem vhodu.
 • Učenci, ki pridejo v šolo po 8.20 uri, vstopajo skozi glavni vhod (pozvonijo na domofonu)

 

Predmetna stopnja (6. – 9. razred)

 • Učenci, ki imajo preduro, prihajajo v šolo ob 7.30 skozi glavni vhod.
 • Učenci, ki imajo prvo uro pouk, prihajajo v šolo ob 8.10 skozi glavni vhod.
 • Učenci vozači, ki prihajajo v šolo pred 7.50, počakajo na pouk v jedilnici.
 • Dežurni učitelj ima seznam vozačev (preverjanje).
 • Učenci, ki nimajo dejavnosti ali pouka pred 8.20 uro, ne vstopajo v šolo pred 8.10.
 • Učenci, ki imajo preduro, prvo uro pa prosto, počakajo v jedilnici ali v knjižnici do začetka naslednje ure.
 • Učenci, ki 1. uro nimajo pouka, pridejo v šolo ob 9.10.
 • Učenci, ki imajo prekinjen urnik (prosto uro), čakajo na nadaljevanje pouka v jedilnici šole ali v knjižnici.

 

 1. MED POUKOM IN PO POUKU
 • Po prvi šolski uri je odmor in malica za učence od 1. do 6. razreda.
 • Učenci od 7. do 9. razreda malicajo po 2. šolski uri.
 • Učenci gredo na kosilo po končanem pouku, najkasneje po 7. šolski uri (14.30).
 • Po pouku učenci zapustijo prostore urejene in odidejo v garderobo v spremstvu učitelja, se preobujejo in zapustijo šolsko stavbo.
 • Učenci vozači in tisti, ki čakajo na dejavnosti, počakajo v jedilnici ali knjižnici.
 • Učenci, ki prihajajo k popoldanski interesni dejavnosti, počakajo mentorja pred prostorom za izvajanje dejavnosti.

 

 1. PODALJŠANO BIVANJE
 • Za oddelke podaljšanega bivanja velja, da učenci od 7. leta starosti lahko odidejo iz šole sami na podlagi pisnega dovoljenja staršev.
 • Učenci do 7. leta starosti odidejo iz šole samo v spremstvu staršev ali druge osebe, starejše od 10 let z uradnim pooblastilom.
 • Starši, ki prihajajo po otroka po poteku časa podaljšanega bivanja (po 16.00), plačajo zamudnino (strošek dela).

 

 1. DEŽURSTVO UČENCEV IN UČITELJEV
 • Dežurstvo učencev se na šoli ne izvaja.

 

 

 1. 1   DEŽURNI RAZRED
  Dežurni razred tedensko čisti okolico šole in skrbi za red v šoli, nadzornik je razrednik. Razpored dežurnih razredov pripravi pomočnik ravnateljice.

 

Naloge dežurnega razreda:

 • Dežurni razred pomaga urediti prireditveni prostor v jedilnici ali v drugih prostorih šole.
 • Skrbi za red in čistočo v sanitarijah in drugih skupnih prostorih šole: ugaša luči, zapira vodo, pobira smeti.
 • Skrbi za urejenost zunanje okolice šole.
 1. 2  NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA

 

 • Dežurni učitelji dežurajo na hodnikih, v garderobah in jedilnici.

 

Razredna stopnja

 • Dežurni učitelj začne z dežurstvom ob 7.30 in konča ob 13:00.
 • Ob 7.50 zaklene zgornja vhodna vrata, ki jih ob 8.10 ponovno odpre.
 • Učitelji opravljajo dežurstvo po vnaprej določenem razporedu. V primeru napovedane odsotnosti si dežurni učitelj poišče zamenjavo, v primeru bolezni oz. drugih nepredvidenih dogodkov poskrbi za zamenjavo pomočnik ravnateljice.
 • Dežurni učitelj nadzoruje po hodnikih ter po večnamenskem prostoru pred poukom, med odmori, po pouku in sproti ukrepa ter poskrbi za takojšen pretok informacij.

Predmetna stopnja

 • Učitelji opravljajo dežurstvo po vnaprej določenem razporedu. V primeru napovedane odsotnosti si dežurni učitelj poišče zamenjavo, v primeru bolezni oz. drugih nepredvidenih dogodkov poskrbi za zamenjavo pomočnica ravnatelja.
 • Z dežurstvom pričnejo ob 7.20 in končajo ob 14.00
 • Nadzorujejo učence po hodnikih in v jedilnici pred poukom, med odmori, po pouku do 14.00 in sproti ukrepajo ter poskrbijo za takojšen pretok informacij (ustno ali pisno sporočilo razredniku, če gre za kršenje določil Pravil šolskega reda).

 

 1. GOSTUJOČI ODDELKI VRTCA PEDENJPED 2023/24

V šolskem letu 2023/24 bodo na naši šoli nadaljevali z delom vrtičkarji iz vrtca Pedenjped Novo mesto enota Sapramiška z 2 oddelkoma (gostujejo že od leta 2009).

 • Oddelki vrtca delujejo v 2 učilnicah v spodnji etaži razredne stopnje, kjer zasedajo tudi prilagojene garderobe. Uporabljajo tudi igrišče, igrala in po možnosti tudi telovadnice.
 • Poslovni čas dela vrtca je od 5.15 do 16.30 ure.
 • Starši z otroki in delavci vrtca prihajajo in odhajajo v šolo skozi glavni vhod in se povzpnejo do učilnic po stopnišču ob plesni dvorani.
 • Za red in varnost svojih varovancev poskrbijo vzgojitelji vrtca s spremstvom in vodenjem otrok in z zaklepanjem prostorov, ki jih uporabljajo.
 • Seznanjeni so z določili Hišnega reda OŠ Drska in jih upoštevajo.

 

 

 1. DRUGO

Sestavni del Hišnega reda OŠ Drska sta še Knjižnični red in Red v računalniški učilnici.

Hišni red v je objavljen na spletnih straneh šole in na glavnem vhodu šole.

Hišni red velja od 1. 9. 2018 in z dopolnitvami od 22. 2. 2024.

David Imperl

v.d. ravnatelja

atalija Novak

Accessibility